Zápis do MŠ Mozaika Jihlava

ZÁPIS DĚTÍ

                                                                              školní rok 2018/2019

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

 1. května 2018 v době od 15.00 hod. – 18.00 hod.
 2. května 2018 v době od 15.00 hod. – 17.00 hod.

 ŽÁDOST o přijetí do MŠ na školní rok 18-19

Potvrzení lékaře – pro přijetí do MŠ na školní rok 18 – 19

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Vzdělávání dětí od 2 let může být pouze v pracovištích školy, kde lze zajistit pro tyto děti specifické podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3

Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č.: 207 /18-RM ze dne 8. 3. 2018 pro školní rok 2018/2019 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

 • Pracoviště Hálkova 33 (Helenín) – vzhledem k naplnění kapacity volných míst po přestupech dětí v rámci MŠ Mozaika a neukončeném řízení ve věci odkladů povinné školní docházky se zde zápis neuskuteční.
 • Pracoviště Erbenova 37 – vzhledem k ukončení provozu provizorní třídy k 30. 6. 2018 (výjimka KHS a oprava sociálního zařízení druhé poloviny budovy) je zde snížená kapacita o 15 dětí.
 • Pracoviště Seifertova 4a je určené pro vzdělávání dětí od dvou do tří let (děti narozené od 1. 1. 2016 do 1. 9. 2016) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce všech dětí předloží potvrzení dětského lékaře – vyjádření o zdravotním stavu dítěte (formulář je ke stažení na msmozaikaji.cz).
 • Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Aktuální počty volných míst v jednotlivých pracovištích školy, případně další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy www.msmozaikaji.czPro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA s výjimkou odloučeného pracoviště Mahenova 3 a Seifertova 4a:

 1. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2015.

Řazení dětí na jednotlivá preferovaná pracoviště podle tohoto kritéria: 1. Děti k povinné předškolní docházce, 2. sourozenci dětí, které se již vzdělávají na tomto pracovišti, 3. další děti od nejstaršího k nejmladšímu do naplnění počtu volných míst pracoviště.

 1. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2015.
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti narozené do 31. 12. 2015.
 3. Ostatní děti k celodenní docházce.

 

KRITÉRIA – pracoviště Seifertova 4a, určené pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let:

 1. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti narozené od 1. 1. 2016 do 1. 9. 2016 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace do naplnění počtu volných míst pracoviště.

 

KRITÉRIA – pracoviště Mahenova 3, stanovená zřizovatelem:

 1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce (usnesení Rady města Jihlavy č.: 207/18 – RM ze dne 8. 3. 2018).

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019, stanovených ředitelkou školy.

Pro všechna pracoviště:

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

 Jihlavě, dne 10. dubna 2018                                                     Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

Nabídka školek pro zápis na školní rok 2018 – 2019