ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ZÁPIS DĚTÍ

   školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení jsou k nahlédnutí zde: Výsledky zápis 19 web

Užitečné informace pro rodiče k zápisu

 1.  K zápisu přijde rodič/zákonný zástupce – žadatel s dítětem a vyplněnou žádostí na preferovanou školku Mozaiky.
 2. Nezapomeňte si potřebné dokumenty (potvrzení  od lékaře, prokázání trvalého pobytu dítěte, rodný list dítěte).
 3. Nezáleží na pořadí kdy  a který den se dostavíte k zápisu.
 4. Na preferované pracoviště školky není nárok, místa budou obsazovaná podle kritérií do kapacity volných míst pracoviště.
 5. Pokud bude v rámci zápisu přijatý podle kritérií sourozenec dítěte, které již do MŠ Mozaika dochází a bude docházet ještě i od září 2019, tak budou sourozenci umisťováni  spolu (s výjimkou pracoviště Jeslenka – nejmladší dvouleté děti) 
 6. Dietní stravování s omezením lepku poskytuje pouze MŠ „Duběnka“, Březinova 113. Jiné diety se ve všech školkách Mozaiky neposkytují. 
 7. Všechny další důležité okolnosti ohledně  přijímání dítěte je třeba prokazatelně doložit již u zápisu.

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

 • 13. května 2019 v době od 15.00 hod. – 18.00 hod.
 • 14. května 2019 v době od 15.00 hod. – 17.00 hod.

 
Pracoviště Mahenova 3
Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č. 273/19-RM ze dne 21. 3. 2019 pro školní rok 2019/2020 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučeném pracovišti Mahenova 3 ve shodném termínu a době.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přijetí dvouletých dětí není právně nárokové.
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce všech dětí předloží potvrzení dětského lékaře – vyjádření o zdravotním stavu dítěte (formulář ke stažení na msmozaikaji.cz).
 • Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost (formulář ke stažení na msmozaikaji.cz), kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích. Pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.  Děti budou do všech pracovišť (kromě pracoviště Mahenova 3) přijímány podle stejných kritérií k přijetí. Do pracoviště Mahenova budou nejprve přijaty děti podle kritérií stanovených zřizovatelem a následně podle kritérií stanovených ředitelkou školy v rámci celé MŠ Mozaika.
 • V MŠ Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči, rodiče mohou v žádosti uvést požadavek zařazení do této třídy. Informace podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky, tel. 603 192 668.
 • MŠ Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOZAIKA JIHLAVA, Březinova 114, příspěvková organizace
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2016.
   
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2017. 
 3. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  – pracoviště Mahenova 3
pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mahenova 3 stanovená usnesením Rady města Jihlavy č. 273/19-RM ze dne 21. 3. 2019 pro školní rok 2019/2020:

 • Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce.

Do výše nenaplněných kapacit dětmi zaměstnanců zřizovatele, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina budou děti přijímány do mateřské školy dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, stanovených ředitelkou školy.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.

 Jihlavě, dne 12. dubna 2019                                        Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

 

DOKUMENTY K ZÁPISU:
ŽÁDOST o přijetí MŠ 19-20
Potvrzení lékaře – přijetí do MŠ 19-20

Nabídku jednotlivých školek pro školní rok 2019 – 20120 naleznete zde: Nabídka školek 2019-2020

Další informace zde budou průběžně aktualizovány.

 

INFORMACE PRO RODIČE –  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání předškolního dítěte se doručuje ředitelce mateřské školy.
Formulář je ke stažení: Oznámení o ind. vzděl -formulář

Oznámení je možné doručit společně s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání u zápisu, nejpozději však tři měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte (do konce května 2019).

(Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Informace o ověření očekávaných výstupů
Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

Termín ověření: 20. listopadu 2019, náhradní termín 4. prosince 2019 (viz Školní řád).
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Průběh a forma ověřování očekávaných výstupů

 • Rozhovor zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště kde je dítě zapsáno se zákonným zástupcem a dítětem
 • Pozorování dítěte při hře ve třídě (hry, kresba, stříhání, vyplňování pracovních listů).

Zákonným zástupcům, kteří vzdělávají své dítě individuálně, doporučujeme, aby si založili portfolio, jak s dítětem doma pracují.

Portfolio může obsahovat například: Kresby dítěte, pracovní listy, fotografie aktivit a výrobků dítěte, seznam literatury, s kterou doma pracují, seznam říkadel a písniček, které dítě zná, fotografie z akcí (návštěva divadla, výlety).
Ředitelka školy při zjištění nedostatků může rodičům doporučit další podporu (např. návštěvu logopeda).

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (co mají děti zvládnout, než půjdou do školy)

 • Koordinovat pohyb (napodobit pohyb, sladit pohyb s rytmem, zpěvem)
 • Rozlišovat tvary, barvy, zvuky
 • Zacházet s nůžkami, modelovací hmotou, papírem, barvou, tužkami
 • Zvládat sebeobsluhu (oblékání, obouvání, zapínání)
 • Mít povědomí o lidském těle (rozlišovat co prospívá a škodí zdraví)
 • Pojmenovat věci (vyjadřovat se samostatně, ve větách, vést rozhovor)
 • Reprodukovati říkanky, písničky, pohádky, popisovat situace
 • Rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech
 • Poznávat některá písmena a čísla (poznat napsané své jméno)
 • Soustředit se na činnost a udržet pozornost
 • Postupovat podle pokynů
 • Chápat základních matematické pojmy (porovnávat, třídit, chápat číselnou řadu 1 až 10, poznat více, méně, stejně….)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, pod, za…)
 • Chápat časové pojmy (dnes, včera, ráno, rok, roční období…)
 • Uplatnit fantazii a představivost v činnostech (konstruktivní stavebnice, výtvarné a pracovní činnosti)
 • Zvládat návyky společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se)
 • Navazovat kontakt s dospělým, vzájemnou spolupráci
 • Začlenit se mezi vrstevníky (domluvit se na společném řešení, dodržet pravidla)
 • Šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • Mít povědomí o místě, kde dítě žije, o životním prostřední, o přírodě a světě lidí.

Doporučená literatura pro rodiče:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani
Konkretizované očekávané výstupy RVP PV http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
Školní vzdělávací program (k nahlédnutí v MŠ)

Literatura pro předškolní děti
MAXI kniha pro předškoláky: Iva Nováková, PIEROT, 2016
Malá škola pro předškoláky – Počítání do deseti: Iva Nováková, PIEROT, 2016
Mezi námi předškoláky, pro děti od 5 do 7 let: Jiřina Bednářová, EDIKA
Co má umět předškolák: Martina Drijverová, Marie Tichá, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2015
Encyklopedie předškoláka – Všechno, co musím vědět, než půjdu do školy, SVOJTKA&CO, 2013
Grafomotorická cvičení pro předškoláky:Lenka Košková, EDIKA, 2017
Velká kniha předškoláka – jak připravit dítě k zápisu do školy: Jiří Nevěčný, RUBICO, 2010
Hádanky pro předškoláky od 5- 6 let, SVOJTKA, 2006
Neobyčejný rok předškoláka: Markéta Mlčochová, PORTÁL, 2012
Předškoláci ve školce: Kateřina Laubertová,  Martina Miosgová, PORTÁL, 2009
Dovádivé básničky pro kluky a holčičky: Romana Suchá, PORTÁL, 2010
Malovaný svět – Básničky pro děti: Jiří Žáček, GRADA, 2016
Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky FRAGMENT, 2017