Aktuality

Prázdninový provoz

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy
v měsících červenci a srpnu 2017 takto:

3. 7. – 31.7. MŠ Březinova 113
                      MŠ Březinova 114
1. 8. – 25. 8.  MŠ U Dlouhé stěny
                   MŠ Dvořákova
28. 8. – 31. 8.  všechny MŠ v provozu

 

Děti, které byly v platném termínu přihlášeny k docházce do školy v době prázdninového provozu,
jsou umístěny takto:

Bližší informace pro umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin naleznete na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, které děti navštěvují.

Do 9. 6. 2017 je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a uhradit školné i stravné dle podkladů, které na pracovištích obdržíte.

Přihlášku na prázdninový provoz stáhnete zde: PŘIHLÁŠKA na PP 2017

Informace pro rodiče dětí pracoviště Seifertova 4a „JESLENKA“:
Uzavření provozu          od  1. 7. 2017 – 31. 7. 2017
Prázdninový provoz     od  1. 8. 2017 – 31. 8. 2017
Přihlášení dítěte do MŠ na měsíc srpen se vyřizuje u vedoucí učitelky O. Bőhmové, kde také obdržíte všechny potřebné podklady.

Zápis dětí pro školní rok 2017/2018

ZÁPIS DĚTÍ

   školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení jsou k nahlédnutí zde: Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017-18.

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

9. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.
10. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.

 

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí do MŠ Mozaika pro školní rok 2017-2018 – dokument je v rozsahu dvou stránek (rodiče přinesou k zápisu do MŠ vyplněné).
Od lékaře je třeba potvrdit a k zápisu přinést: Potvrzení o očkování (dokument je platný pro všechna pracoviště Mozaiky – i pro oddělení péče 1-2 roky).
PŘIHLÁŠKA do oddělení péče 1-2 roky – týká se pouze spec. oddělení MŠ Jeslenka (bližší informace v dolní části příspěvku).

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Vzdělávání dětí od 2 let může být pouze v pracovištích školy, kde lze zajistit pro tyto děti specifické podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3
  Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č.: 178 /17-RM ze dne 16. 2. 2017 pro školní rok 2017/2018 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.
 • Pracoviště Hálkova 33 (Helenín) a Dvořákova 11 – vzhledem k naplnění kapacity volných míst po přestupech dětí v rámci MŠ Mozaika a neukončeném řízení ve věci odkladů povinné školní docházky se zde zápis neuskuteční.
 • Pracoviště Seifertova 4a je určené pro vzdělávání dětí od dvou do tří let (děti narozené od   11. 2014 do 1. 9. 2015).
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Aktuální počty volných míst v jednotlivých pracovištích školy, případně další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy www.msmozaikaji.cz

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA s výjimkou odloučeného pracoviště Mahenova 3 a Seifertova 4a:

 1. povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2012 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.
 2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2013 (přednostní přijetí dle §34 odst. 3 školského zákona).
 3. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2012.
 4. K celodenní docházce budou přijímány děti, které k 31. 12. 2017 dosáhnou tří let věku a v MŠ Mozaika Jihlava se se již vzdělává sourozenec dítěte.
 5. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu do kapacity volných míst školy. 
 1. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti narozené od 1. 11. 2014 do 1. 9. 2015.
 2. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce (usnesení Rady města Jihlavy č.: 41/16 – RM ze dne 21. 1. 2016).

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, stanovených ředitelkou školy.

Pro všechna pracoviště:
V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

V Jihlavě, dne 10. dubna 2017                                                  Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1. 9. 2017:   550,- Kč.

 

ODDĚLENÍ PÉČE PRO DĚTI OD 1 – 2 LET
PRACOVIŠTĚ SEIFERTOVA 4a „JESLENKA“

Zápis do oddělení péče o děti od jednoho do dvou let proběhne ve stejném termínu jako zápis do mateřské školy:

9. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.
10. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.

 

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přijetí do oddělení péče o děti od 1-2 let (formulář je odlišný od žádosti k přijetí do mateřské školy) a potvrzení o očkování dítěte. Oba formuláře jsou ke stažení výše. V uvedeném termínu se dostaví k zápisu.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. Očkování
  Přijímáno bude pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkováním potvrzené praktickým  lékařem pro děti a dorost.
 1. Věk dětí
  Přijímány budou děti, které v době nástupu do oddělení péče dovrší věk jednoho roku. Termín nástupu může být v průběhu kalendářního roku (září až prosinec 2017, v případě volných míst i déle).
 1. Zaměstnanost rodičů/zákonných zástupců Do oddělení péče budou přijímány děti pouze zaměstnaných rodičů/zákonných zástupců. Rodiče doloží k žádosti potvrzení zaměstnavatele, že v termínu nástupu dítěte pracují. V případě, že dojde k změně v zaměstnanosti rodičů v době nástupu dítěte do oddělení péče, nárok na umístění dítěte v oddělení zaniká.
 1. Oznámení o přijetí/ nepřijetí dítěte
  Vyřízení žádosti bude osobně projednáno s vedoucí učitelkou pracoviště Seifertova 4a a zákonný zástupce obdrží Oznámení o přijetí/nepřijetí nejdéle do konce května 2017. Žádosti budou řazeny podle věku dětí od nejstaršího po nejmladší.

Kontakt:
Olga Böhmová, vedoucí učitelka
tel. 739 658 537
e-mail: msjeslenka@msmozaikaji.cz

V Jihlavě, dne 18. dubna 2017                                                  Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

 

 

Mozaika má novou školku – jmenuje se Jeslenka

Od 1. 1. 2017 patří pod MŠ Mozaika Jihlava nové pracoviště – školka Jeslenka, Seifertova 4a.
Tato školka má celkem 2 třídy a jedno oddělení dětí s péčí ve věku 1 – 2 roky.
Celkem je v Jeslence umístěno 41 dětí.

Vedoucí učitelkou je Olga Böhmová.

Aktuální kontakty:
Telefon – 56559 9020 ved. učitelka Olga Böhmová
1.třída – Myšky – 56559 9024
2. třída – Štěňátka – 56559 9025
Oddělení Koťátka – 56559 9023
Vedoucí  kuchyně p. Široká – 56559 9021

Grantový projekt Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy

mozaikyVýstupy z grantového projektu ,,Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy“,  byly poskytnuty dalším subjektům a jsou zveřejněny ZDE.

MŠ Mozaika Jihlava vydala tři metodické příručky, jež vznikly na základě získaných poznatků z praktických  seminářů grantu a zkušeností pedagogů z praxe, které si můžete stáhnou na těchto stránkách v rubrice ,,Projekty“. Zde se také podrobně dočtete o dalších aktivitách pořádaných v rámci tohoto grantového projektu.

Metodické centrum Školka hrou

 

METODICKÉ CENTRUM V MŠ BŘEZINOVA 114, SEDMIKRÁSKA:

MC-banner

Semináře Školka hrou – MŠ Mozaika Jihlava

 • Září – 29.9.2016 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Říjen – 13.10.2016 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Listopad – 30.11.2016 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Prosinec  – 16.12.2016 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Leden – 19.1.2017 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Únor  – 2.2.2017 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Březen  – 16.3.2017 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Duben – 13.4.2017 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Květen – 4.5.2017 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Červen – 8.6.2017 – MŠ  Erbenova 37 Jihlava

Semináře se uskuteční vždy na daném pracovišti od 14,00 do 17,00 hodin.
Na seminář je nutné se přihlásit přes stránky EDULABU!

Třídíme odpady

bioodpadMateřská škola Mozaika Jihlava dlouhodobě třídí odpady na svých školách, k čemuž jsou vedeny také děti a rodiče.
Od roku 2016 se zapojila do nového ,,Programu zodpovědného nakládání s odpady“.
Na všechna pracoviště Mozaiky byly navezeny nádoby na bioodpad, které pomohou snížit množství směsného odpadu a následně pak zajistit tříděním bioodpadu dále využitelnou kompostovatelnou hmotu. Děti mají možnost získat pro svůj život praktické dovednosti v oblasti EVVO.

 

V MŠ Dvořákova děti krmí žížaly.

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo v MŠ Dvořákova Jihlava slavnostní zahájení kompostování pomocí VERMIKOMPOSTÉRU.

Miroslava Paclová, jako zástupce výrobce kompostéru, jímž je Plastia s.r.o., Nové Veselí, předvedla dětem i zaměstnancům správný postup při kompostování. Děti s její pomocí vytvořily žížalám hnízdečko a vybraly pro ně správné zbytky potravin, ze kterých žížaly vyrobí půdu pro květiny a do zahrádky. Než je společně vložili do ,,žížalího domečku“ měly děti ještě možnost porovnat, jaký je rozdíl mezi žížalou ze zahrádky a kalifornskou žížalou. Tento projekt je zatím ojedinělý a jeho přínosem bude obohacení dětí v oblasti EVVO.

IMG_8654  IMG_8632  IMG_8620  IMG_8608 

Bruslení pro rodiče s dětmi

brusl.3Dne 25. 2. 2016 zajistila MŠ Březinova 113 bruslení pro rodiče a jejich děti na volné ploše malé haly zimního stadionu. Byla zde výborná, otevřená atmosféra, která podpořila vzájemné vztahy mezi rodinami a školkou. Bruslení se zúčastnilo celkem 83 platících osob včetně všech učitelek. Akce se vydařila a všem se moc líbila. brusl2

Školka hrou – Metodické centrum v MŠ Březinova 114, Sedmikráska

skhDne 17. 2. 2016 bylo slavnostně otevřeno Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v rámci projektu Školka hrou, kterého se účastnily vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť i veřejnost.

,,…V MŠ Sedmikráska v Březinově ulici proto vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, v němž budou pedagogové z dalších mateřinek představovat trendy moderního předškolního vzdělávání a školit další učitele. Těchto Metodických center je v České republice celkem jedenáct. To jihlavské 
je jediné v Kraji Vysočina. „Hlavní myšlenka metodických center je potkávání se 
a předávání si zkušeností. Otevření se ostatním, abychom mohli společně zkoušet cesty nových možností. Toto centrum je i v Praze, ale školení tam jsou vždy zcela obsazena, proto je dobré, že vzniklo další centrum tady na Vysočině,“ dodala Vondráková.

Všechny mateřské školy Mozaiky dnes disponují počítači a interaktivními tabulemi. Školky ale při práci s moderními technologiemi využívají různou metodiku výuky…“

Celý článek naleznete zde: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Zdroj: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Video ze slavnostního zahájení, kde je možné shlédnout i práci pedagogů s dětmi, můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=5VpheyrYSp0

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

Mateřská škola Mozaika získala dotaci na podporu polytechnické výchovy. Akce je podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery:

 • PRETOL HB s.r.o.
 • Wikov Sázavan s.r.o.
 • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
 • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • PSJ, a.s.

Projekt zlepšil vybavení tříd MŠ o multifunkční konstruktivní stavebnici Poly 25 a dřevěné stavebnice Walachia, které umožňují rozvoj technických dovedností, manuální zručnost a představivost dětí. Stavebnice umožňují opakovaně vytvářet různé prostorové trojrozměrné sestavy. Součástí projektu byl i školící kurz pro pedagogy, s názvem „Technika v pohybu“. Kurzu se účastnili pedagogové z MŠ Sedmikráska a MŠ Duběnka. Získali tak metodické kompetence práce s konstruktivní stavebnicí.

Stavebnice jsou umístěné na MŠ Březinova 114, MŠ Antonínův Důl, MŠ Romana Havelky a MŠ Dvořákova.

DSCN1648  DSCN1658  DSCN1763  DSCN1764 
FOTO polytechn. hra VARIO (2)  FOTO polytechn. hra VARIO