Aktuality

Zápis do MŠ Mozaika Jihlava

ZÁPIS DĚTÍ

                                                                              školní rok 2018/2019

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

 1. května 2018 v době od 15.00 hod. – 18.00 hod.
 2. května 2018 v době od 15.00 hod. – 17.00 hod.

 ŽÁDOST o přijetí do MŠ na školní rok 18-19

Potvrzení lékaře – pro přijetí do MŠ na školní rok 18 – 19

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Vzdělávání dětí od 2 let může být pouze v pracovištích školy, kde lze zajistit pro tyto děti specifické podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3

Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č.: 207 /18-RM ze dne 8. 3. 2018 pro školní rok 2018/2019 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

 • Pracoviště Hálkova 33 (Helenín) – vzhledem k naplnění kapacity volných míst po přestupech dětí v rámci MŠ Mozaika a neukončeném řízení ve věci odkladů povinné školní docházky se zde zápis neuskuteční.
 • Pracoviště Erbenova 37 – vzhledem k ukončení provozu provizorní třídy k 30. 6. 2018 (výjimka KHS a oprava sociálního zařízení druhé poloviny budovy) je zde snížená kapacita o 15 dětí.
 • Pracoviště Seifertova 4a je určené pro vzdělávání dětí od dvou do tří let (děti narozené od 1. 1. 2016 do 1. 9. 2016) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce všech dětí předloží potvrzení dětského lékaře – vyjádření o zdravotním stavu dítěte (formulář je ke stažení na msmozaikaji.cz).
 • Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Aktuální počty volných míst v jednotlivých pracovištích školy, případně další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy www.msmozaikaji.czPro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA s výjimkou odloučeného pracoviště Mahenova 3 a Seifertova 4a:

 1. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2015.

Řazení dětí na jednotlivá preferovaná pracoviště podle tohoto kritéria: 1. Děti k povinné předškolní docházce, 2. sourozenci dětí, které se již vzdělávají na tomto pracovišti, 3. další děti od nejstaršího k nejmladšímu do naplnění počtu volných míst pracoviště.

 1. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2015.
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti narozené do 31. 12. 2015.
 3. Ostatní děti k celodenní docházce.

 

KRITÉRIA – pracoviště Seifertova 4a, určené pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let:

 1. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti narozené od 1. 1. 2016 do 1. 9. 2016 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace do naplnění počtu volných míst pracoviště.

 

KRITÉRIA – pracoviště Mahenova 3, stanovená zřizovatelem:

 1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce (usnesení Rady města Jihlavy č.: 207/18 – RM ze dne 8. 3. 2018).

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019, stanovených ředitelkou školy.

Pro všechna pracoviště:

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

 Jihlavě, dne 10. dubna 2018                                                     Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

Nabídka školek pro zápis na školní rok 2018 – 2019

 

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ MOZAIKA od školního roku 2018/2019

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Mozaika Jihlava rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msmozaikaji.cz .

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Mozaika (ke stažení na www.msmozaikaji.cz) a předá zástupkyni ředitelky na daném pracovišti. Rodiče dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ si v žádosti uvedou ještě náhradní pracoviště, pro případ nedostatečné kapacity míst k přestupu na požadovaném pracovišti. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Zástupkyně ředitelky odevzdá požadavky o přestup ředitelce školy.

Důvody přestupu:

 1. Při loňském zápisu bylo dítě přeřazeno do vzdáleného pracoviště MŠ Mozaika, než byla podána žádost (jiná lokalita)
 2. Ostatní důvody – dle kapacity pracoviště

Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Mozaika od školního roku  2018/2019  je do 26. března 2018.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 5. dubna 2018. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne 1/3 předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště. V případě většího počtu žádostí o přestup dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ na některé pracoviště, může ředitelka umístit dítě na náhradní pracoviště. Rozhodující v posuzování  bude věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!

Den s knihovnou

MŠ Mozaika Jihlava spolupracuje s Městskou knihovnou v Jihlavě.
Dne 14. 3. 2018 se uskutečnil projekt „Den s knihovnou“, který zahrnoval několik aktivit:

 1. Dopoledne bylo předáno ocenění pro NEJ čtenáře 2018– nejlepší čtenářskou třídou se stala MŠ Fibichova.
 2. Na všech pracovištích MŠ Mozaiky probíhal „Den s poezií a prózou Jiřího Žáčka“. Děti si hrály na knihovnu, prohlížely si knihy, ilustrace, zpívaly písně s texty J. Žáčka, kreslily obrázky k textům pana spisovatele, skládaly obrázkové kostky, související s textem, učily se nové básničky, hrály pohybové hry, divadlo, vyzkoušely si profesi spisovatele a také se něco málo dozvěděly o p. Žáčkovi.
 3. V odpoledních hodinách proběhla na MŠ Mahenova beseda pro rodiče a prarodiče – pod názvem „S knížkou kamarádím už od mateřské školky“. V první části setkání proběhla ukázka programu dětského oddělení knihovny pro děti  z MŠ „Umíme se slušně chovat“ do které byly zapojeny děti z MŠ Mahenova. Druhá část byla věnována přednášce pro rodiče a prarodiče, kdy paní Ludmila Hronová, pohovořila o důležitosti a nezastupitelnosti čtení knih dětem předškolního věku vzhledem k jejich dalšímu rozvoji. Informovala účastníky o historii městské knihovny a o spolupráci s mateřskými školami. Rodiče měli možnost si prohlédnout doporučené knihy a časopisy vhodné pro předškolní věk a byli seznámeni s nabídkou služeb dětského oddělení pro děti a rodiče.

Pozvánka na výstavu k výročí založení MŠ Mozaika Jihlava

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2017 budou vydávat zástupkyně ředitelky v jednotlivých školkách.

Výskyt parotitidy (příušnic) – informace KHS Jihlava

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení:
Prevence onemocnění (příušnice)
     1. dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
  • otužování
  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
  • kvalitní a dostatečný spánek
 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod
 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

prosinec 2017

Radka Štěpánková
vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě KHS kraje Vysočina
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
www.khsjih.cz

MŠ U Dlouhé stěny – návrat do budovy po požáru

Oprava po zářijovém požáru je zkolaudovaná a  po vánočních prázdninách se všechny děti mohou vrátit do svých tříd.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost a vstřícnost, ředitelům ze základní školy TGM a Kollárova za poskytnutí prostor a umožnění stravování našich dětí, stavební firmě za rychlou a kvalitní opravu.
Děkujeme všem pedagogům i provozním zaměstnancům za práci ve stížených podmínkách a pomoc při úklidu a stěhování .
Poděkování patří i zřizovateli za poskytnutí finančních prostředků a organizaci oprav. (JB)

Kontrolní den MŠ U Dlouhé stěny –  26.10. 2017

Pozvánka pro rodiče MŠ U Dlouhé stěny

Vážení rodiče,
vedení města, zástupci zřizovatele a vedení školy  vás  zvou na informační schůzku k aktuální situaci v MŠ U Dlouhé stěny.
Pokud máte zájem, budeme rádi, když přijmete naše pozvání na úterý 10.10.2017 v 16.00 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva města Jihlavy (vstup z Masarykova náměstí).

Program:
Stanovisko KHS a HZS
Informace o průběhu stavby
Vzdělávání v náhradních prostorách
Organizační informace

Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka školy

Po dobu hrubých stavebních úprav není návrat dětí do části budovy MŠ U Dlouhé stěny možný.

V budově zasažené požárem byly odkryty další plochy, aby se upřesnil rozsah škody a následných oprav. Vše bylo zkonzultováno a posouzeno znovu statikem a ostatními stavebními odborníky. 19. září 2017 provedla Krajská hygienická stanice místní šetření v objektu . Vhledem k tomu, že nejde vyloučit veškerá rizika ohrožující bezpečnost dětí a osob a rizika mající vliv na jejich zdraví a přitom současně provádět stavební práce v části objektu budovy a vzhledem k nutnosti zachování pevného denního režimu , včetně jeho klidové části, odpočinku, nedala Krajská hygienická stanice doporučení k zachování jakéhokoliv provozu po dobu hrubých stavebních úprav objektu, které mohou negativně působit na okolí, zejména hlukem a prašností.
Žádné děti se tedy do budovy v brzké době stěhovat zpátky nemohou. Věříme, že rodiče tuto situaci pochopí. Náhradní prostory jsou sice opravdu náhradní, ale děti jsou zde se svými kamarády a  učitelkami, fungují jako třída. V této chvíli je důležitější budovat vzájemné pozitivní vztahy než plakat nad vybavením tříd a nepohodlí šaten. S blížící se zimou a krátícími se dny  je nutné co nejrychleji opravovat celý ohořelý krov nad  ložnicí a středovou chodbou včetně elektroinstalace, podhledů…….  Rozsah oprav bude poměrně náročný.
 
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 
Rodičům dětí, kteří si z důvodu požáru a umístění dětí do náhradních prostor nechají děti prozatím doma a které neplní povinnou předškolní docházku, ředitelka školy promine  úplatu za předškolní vzdělávání za každý měsíc do doby návratu do opravené budovy  MŠ U Dlouhé stěny.
Prominutí úplaty platí i pro rodiče dětí, které docházely do MŠ pouze do doby požáru od 1. – 8. 9. 2017.
(Alespoň jedna dobrá zpráva).
J. Bučková