Kolegiální podpora

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky
„Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol
a pedagogů v tématech:

 1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
 2. b) Práce s dvouletými dětmi
 3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi
o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení
a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání
pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum
a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center
v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1.7. 2017 –  30.6. 2021                                                     

      

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ LEDEN – ČERVEN 2018

 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla – 16. ledna
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) – 13. února
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 6. března
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se – 10. dubna
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování – 15. května
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, inkluzívní přístup v kolektivu třídy – 5. června

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2018/2019

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ  – 18. 9. 2018
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk – 16 10. 2018
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí – 13. 11. 2018  
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování  – 11. 12. 2018
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků hospitace, pozorování – 16. 1. 2019
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) –  19. 2. 2019
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 19. 3. 2019
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se  – 16. 4. 2019
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí  – 14. 5. 1019
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi – 11. 6. 2019

 

 

                                                                                                                                                      
V MŠ Mozaika Jihlava na pracovišti Seifertova vzniklo Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Mateřská škola Mozaika se ve spolupráci s PF JČU v Českých Budějovicích zapojila do projektu Operačního programu – výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vzniklo na odloučeném pracovišti Seifertova 6 v Jihlavě – Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které od ledna 2017 v rámci Kraje Vysočina nabízí pravidelná měsíční setkání pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, čerpání inspirací a diskutování nad konkrétními tématy související s rozvojem čtenářské pregramotnosti u dětí v MŠ.

Setkání v Centru jsou určena pro pedagogy MŠ a ZŠ, nepedagogické pracovníky věnující se práci s dětmi a pracovníky ČŠI, jsou zdarma a konají se na pracovišti MŠ Seifertova každý druhý čtvrtek v měsíci od 15,00hod. v době školního roku. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. Během roku budou také zváni experti v dané oblasti.

 

 1. setkání 24. 01. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost z pohledu učitelů ZŠ a MŠ
 2. setkání 16. 02. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost – vymezení pojmu a okruhů aktivit“
 3. setkání 09. 03. 2017 – téma „Praktické cesty ke čtenářské pregramotnosti“ – odborník na téma Mgr. Eva Svobodová
 4. setkání 20. 04. 2017 – téma „Dětská literatura jako zdroj inspirace pro vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – expert Bc. Zuzana Kupcová
 5. setkání 11. 05. 2017 – téma „Práce s pohádkou jako součást čtenářské pregramotnosti“
 6. setkání 08. 06. 2017 – téma „Hrajeme si s příběhy“ – odborník na téma Mgr. Hana Švejdová
 7. setkání 13. 09. 2017 – téma „Pohádka plná nápadů“
 8. setkání 11. 10. 2017 – téma ,,Práce s literárním textem aneb přijďte se s námi podělit o vaše zkušenosti“
 9. setkání 22. 11. 2017 – téma „Poezie jako součást čtenářské pregramotnosti“
 10. setkání 6. 12. 2017 – téma „Rok se čtenářskou pregramotností“
 11. setkání 11. 1. 2018 – téma „Využití digitálních technologií ve čtenářské pregramotnosti“
 12. setkání 15. 2. 2018 – téma „Desatero dobrého předčítajícího, aneb jak číst, aby předčítání dětem přineslo zážitek“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková
 13. setkání 8. 3. 2018 – téma „Hrajeme si říkadly Josefa Lady“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková

PLÁNOVANÉ TERMÍNY SETKÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:
do konce roku 2018:  vždy čtvrtek – 11. 10. 2018, 8. 11. 2018, 13. 12. 2018.
Pozvánky budou zasílány cca týden před setkáním.