Akce

 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

o návštěvy divadelních představení
o besedy ( Městská policie- preventivní program, knihovna )
o škola umožňuje sezonní aktivity a sportovní činnosti za finančního přispění rodičů
o oslavy svátků – Mikuláš, Vánoce, stužkování předškoláků, Karneval, Velikonoce, Den matek, Den Země, pálení čarodějnic, zdobení vánočního stromku na Masarykově náměstí
o Návštěvy ZOO, EVVO centra Podpovrchem, Muzea Vysočiny, Galerie Vysočiny
o Spolupráce se ZŠ, ZUŠ, Vyšší odbornou školou zdravotnickou Farmeko- návštěva školy, Denním stacionářem ICSS- návštěvy u seniorů
o spolupráce s PPP- depistáž předškoláků, vyšetření zraku Mgr. A. Jeřábková
o účast ve výtvarných soutěžích a výstavách
o seznamování s AJ formou hry během odpoledních činností v MŠ pod vedením odborné lektorky p. Jolany Kružíkové – přihlášené děti, dle zájmu
o společná setkání rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ formou zábavných odpolední, besídek, pracovních dílen apod.
o školní výlet
o ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky a spaní předškoláků v MŠ
o další akce dle nabídky a výběru v průběhu školního roku