Seznamte se

DSCN7529Mateřská škola je umístěna v klidnější části města, uprostřed sídliště. Obklopuje ji velká zahrada s krásnou zelení a moderními herními prvky, které tvoří kolem školy příjemné prostředí

MŠ má 3 třídy:

Třída Barvínci – 26 dětí

Třída Rozmarýnci – 16 dětí

Třída Zvonečci – 26 dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě stanovených kritérií ředitelkou MŠ a zřizovatelem (dle školního řádu), zpravidla děti ve věku od 3 – 7 let.

  • Budova je členitá, jednopodlažní, umožňující bezbariérový přístup. Ve spojovací chodbě školy je vybudován pohybově herní koutek s houpačkou, sítěmi a lezeckou stěnou. Toto místo je zároveň prostorem pro setkávání rodičů.
  • Škola je vybavena moderním interiérem a hračkami, které v co největší míře rozvíjí přirozený a estetický vývoj dětí.
  • V suterénu školy je sauna, kterou využívají děti MŠ i další pracoviště MŠ Mozaika.
  • Mateřská škola vlastní také keramicku pec.
  • Součástí školy je dále ateliér, který slouží k individuálním a skupinovým činnostem (projekty MŠ, práce s integrovanými dětmi) a využívá se také v rámci logopedické poradny pro rodiče a děti.
  • V části levého bloku budovy je umístěno ředitelství MŠ Mozaika Jihlava, do jehož právního subjektu škola spadá.

 

  • Mateřskou školu SEDMIKRÁSKA řídí zástupkyně ředitelky, která je zároveň statutární zástupkyní ředitelky MŠ Mozaika a má ředitelkou stanoveny kompetence.

 

  • Na školní zahradě jsou umístěny moderní herní prvky z akátového dřeva, které umožňují dětem bezpečný a mnohostranný pohyb. Dále 2 pískoviště a altán na hračky. Vybavení zahrady podporuje enviromentální výchovu.

 

  • Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.Školní vzdělávací program naší MŠ má název Lístky Sedmikrásky. Na něj navazují Třídní vzdělávací plány. Tato dokumentace je poskytnuta veřejnosti v šatnách MŠ.
  • Mateřská škola podporuje třídění odpadů a vede k tomu také děti i rodiče, kteří jsou aktivními partnery školy.
  • Okolí školy dává možnost řadě variabilních vycházek. Je v dosahu MHD.
  • V blízkosti MŠ se nacházejí dvě základní školy, s nimiž navazujeme každoročně blízkou spolupráci
  • Škola je otevřena rodičům, veřejnosti a také spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky.
  • Strava je do MŠ převezena ze školní jídelny MŠ Březinova 113, která je s MŠ Sedmikráska v jednom areálu. Přesnídávky jsou připravovány ve výdejnách naší mateřské školy.
Název MŠ: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Sídlo: Březinova 114, Jihlava 586 01
Ředitelka: Mgr. Lenka Mončeková
Telefon: 567313536
Zřizovatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Místo poskytovaného vzdělávání: Březinova 114, Ji., Sedmikráska
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště:  Bc. Libuše Krausová
Zástupkyně:  Karolína Prchalová
Vedoucí stravovny: Hana Šmídová
Telefon do MŠ:     567211523
E – mail: mssedmikraska@msmozaikaji.cz
Webové stránky:  www.msmozaikaji.cz/brezinova114
Počet tříd:      3
 Kapacita školy:     67 dětí
 Provoz školy:   6.00 – 16.00 hodin

 

Děti vzděláváme podle ŠVP PV, který nese název ,,LÍSTKY SEDMIKRÁSKY“.

 

Projekty MŠ Sedmikráska 2020- 2021

Zdravé saunování – pro všechny děti MŠ dle zájmu rodičů a zdravotního stavu dětí. V daném dnu navštěvuje saunu skupina dětí dané třídy. Do sauny chodí skupina maximálně 15 dětí, minimálně 5 dětí.  Od pondělí do čtvrtku saunu využívá MŠ Sedmikráska,  v pátek se sauna nabízí ostatním pracovištím MŠ Mozaika.

Plavání pro předškoláky  začátek kurzu – únor 2022 – 1x týdně /10 lekcí/ –  v dopoledních hodinách. Cena kurzu 1.700,- Kč. Platí se po 2 lekci, pak je částka nevratná. Projekt je určen nejstarším dětem z důvodu požadované samostatnosti dětí.

Seznamování s anglickým jazykempro všechny děti z MŠ. Ve třídě Barvínci s předškoláky povedou projekt třídní učitelky . Seznamování s AJ bude probíhat v Atelieru MŠ ve čtvrtek dopoledne. Ve třídě Rozmarýnci povede projekt  p. uč. Prchalová a  ve třídě Zvonečci třídní učitelky. V těchto dvou odděleních je angličtina  zařazována v průběhu řízených činností, v dopoledních hodinách. Učitelky využívají ke hře různá říkadla, písničky a hry. Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání v Aj.

Zpívánky pro radost – hudebně-pohybové hry, rytmizace,zpívání s doprovodem různých hudebních nástrojů, seznamování s hudbou, prvky hudební relaxace a muzikoterapie. Tento hudební projekt zařazujeme ve třídách se všemi dětmi v rámci spontánních i řízených každodenních činnostech v MŠ. Cílem je vytvořit u dětí vztah k hudbě, popřípadě individuálně pracovat s hudebními talenty. Projekt přispívá k logopedické prevenci a rozvoji smyslu pro rytmus, což je také důležité pro nácvik čtení i psaní.
Do tohoto projektu také zařazujeme „Zpívánky se SEDMIKRÁSKOU“. Kroužek povede p. řed. Mgr. L. Mončeková, každé úterý od 12 do 12,30 hod. v Ateliéru MŠ s přihlášenými dětmi. Maximální počet je 15 dětí. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Taneční dovádění –   prostřednictvím tohoto projektu si děti zacvičí, zvládnou určité pohyby a polohy. Aktivní pohyb stimuluje růst a nervosvalový vývoj dětí, podporuje také jejich fyzickou pohodu a pohybovou kulturu. Uskuteční se vždy v pondělí dopoledne v Atelieru MŠ.

Práce s interaktivní tabulí – projekt je určen pro všechny děti z MŠ.  Orientuje se  na zdokonalování poznávacích schopností a funkcí, podporu myšlenkových operací, jemné motoriky, představivosti, fantazie a samostatnosti. Rozvíjí verbální vyjadřovací schopnosti a samostatný slovní projev. Jsou zde využívány speciální programy pro děti předškolního věku. Proběhne vždy na základě předešlé domluvy v Atelieru MŠ.

Svět Sedmikrásky- celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu dětí –  pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, třídění odpadu, poznatky o přírodě i o zvířatech, zkoumání přírody a pěstování vztahu k přírodě. Do projektu jsou zapojeny všechny děti z MŠ.

Keramické tvoření – práce s keramickou hlínou, podpora rozvoje jemné motoriky, tvořivosti a představivosti dětí. Projekt zařazujeme v průběhu celého roku se všemi dětmi.

Sedmikráskové odpoledne pro rodiče a jejich děti – projekt je zaměřený na podporu spolupráce rodičů a veřejnosti s MŠ. Několikrát do roka v odpoledních hodinách pořádáme „hodinku“ plnou zábavy, tvořivých nápadů a radosti ze společného setkání.