Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy navrhuje termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 -2021 v době od 2. května 2020 do 16. května 2020

Tento termín bude schválen Radou města Jihlavy dne 16.4.2020.

Dokumenty k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde: 
ŽÁDOST o přijetí MŠ 20-21           Potvrzení lékaře přijetí do MŠ 20-21           
Informovaný souhlas a nahlédnutí 20-21        

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. 
Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

 Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.
 3. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
 4. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.

Ve výjimečných případech je možné osobní předání formulářů v mateřské škole, na základě předešlé telefonické domluvy.

Adresy a e-mailové adresy jednotlivých pracovišť jsou umístěné na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz v záložce kontakty.

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte – lékaři budou žádosti potvrzovat po předchozím tel. objednání. Ve výjimečných případech lze postupovat podle opatření MŠMT ČR k zápisu do MŠ 2020 -2021.
 3. Kopii rodného listu
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
 5. Podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce aktuality – Zápis do MŠ.

Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi týkající se např. odvolání proti rozhodnutí zákonným zástupcům sděleno na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ. V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti.

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3
  Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy pro školní rok 2020/2021 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.
  Zápis bude probíhat na odloučeném pracovišti Mahenova 3 ve shodném termínu. 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Vzdělávání dětí od 2 let může být pouze na pracovištích školy, kde lze zajistit pro tyto děti specifické podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Zápis dětí do oddělení péče pro děti od 1-2 let se bude konat ve stejném termínu jako zápis do MŠ Mozaika. PŘIHLÁŠKA do oddělení péče 1-2 roky je ZDE ke stažení. Dále je nutné dodat Potvrzení od lékaře, že dítě je řádně očkováno a také je třeba doložit Informovaný souhlas  (viz dokumenty ,,potvrzení lékaře“ a ,,informovaný souhlas“ – výše). Oddělení péče je určeno pro zaměstnané rodiče a ti odevzdají potvrzení od zaměstnavatele v době nástupu dítěte do MŠ. Bližší informace podá zástupkyně ředitelky Bc. Olga Böhmová – tel.: 739 658 537.

Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky. V případě změny nouzového stavu bude možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je třeba předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště.

DOTAZY – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika.

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2017. 
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018. 
 3. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

 

KRITÉRIA pro přijímání dětí – pracoviště Mahenova 3
Pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mahenova 3 stanovená usnesením Rady města Jihlavy  pro školní rok 2020/2021:

       1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina
                      zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce.

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány do mateřské školy dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, stanovených ředitelkou školy.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. tíživá sociální situace).

Vzhledem k současné situaci, neproběhnou plánované ,,Dny otevřených dveří“ na jednotlivých pracovištích Mozaiky. O školkách se můžete dozvědět více z jejich webových stránek.

Mateřskou školu Mozaika Jihlava tvoří 17 samostatných odloučených pracovišť, umístěných v různých lokalitách města Jihlavy. Jednotlivá pracoviště si podle svých místních podmínek zachovávají svoji specifickou profilaci a autonomii (např. nabídka logopedické třídy, dietní stravování atd). Jsou to jednotlivé „kamínky Mozaiky“, které spolu profesně spolupracují. Informace o jednotlivých pracovištích lze získat na webových stránkách MŠ Mozaika Jihlava.

Všechna pracoviště podporují celkový rozvoj osobnosti dětí, jejich zdravý růst a připravují je na zdárný vstup do ZŠ. Využívají moderní výukové metody a pomůcky. 

Pracoviště Seifertova 4a (Jeslenka) je určena pro vzdělávání dětí od dvou do tří let a je zde jedno oddělení péče o děti ve věku od jednoho do dvou let.