Informace k platbě školného

V měsíci dubnu se nebude strhávat školné – přeplatek za březen.

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč. (Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena.)

(Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ Jeslenka a Péči o děti od 1 do 2 let mají pokyny ohledně platby na webových stránkách tohoto pracoviště).

Informace – ošetřovné

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  • Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost……viz další odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu