Prázdninový provoz

 

Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je dítě přihlášeno na prázdninový provoz.
V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2020.

 Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na prázdninový provoz se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

Pro děti, které nejsou přihlášeny na prázdninový provoz 2020 se úplata snižuje na nulu.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 naleznete zde: Výsledky přijímacího řízení

Odvolání proti nepřijetí:
Doručuje se poštou ředitelce školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání musí být odůvodněné.
Odvolání posílejte na adresu– Mgr. L. Mončeková, ředitelka školy Březinova 114, Jihlava.  

Pokud bylo dítě umístěno na jiné pracoviště, než rodiče preferovali, podání odvolání proti přijetí je bezpředmětné.
Odvolání neadresujte ani nepodávejte na Krajský úřad kraje Vysočina!

V případě souběžného přijetí na pracoviště MŠ Mozaika a MŠ Demlova, nebo MŠ a ZŠ Nad Plovárnou, žádáme o sdělení nejpozději do 29. 5. zda dítě nastoupí nebo nenastoupí do MŠ Mozaika.
Tuto informaci prosím sdělte na email moncekova@msmozaikaji.cz

Otevření provozu školek

Mateřská škola Mozaika zahajuje provoz a otevírá všechna pracoviště dne 25.5.2020.

Pokyny pro rodiče:

Rodiče mají povinnost při příchodu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění . Ke stažení zde: příloha čestné prohlášení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!

Pokud by dítě v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovena aktuálním opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
— Před školou dodržovat odstupy 2 metry
— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Další pokyny budou na webových stránkách jednotlivých pracovišť, popřípadě v budově daného pracoviště.