Nabídky MŠ

MŠ Antonínův Důl
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Eva Svobodová

 • Program Skutečně zdravá škola, podporující zdravotní životní styl.
 • Saunování, jóga, pohybové aktivity a turistické vycházky.
 • Pobyty venku v prostředí prostorné zahrady a blízkosti přírody (les, studánka).
 • Zubní hygiena.
 • Společné akce rodičů s dětmi – hrací a tvořivá odpoledne.
 • Předškolní třídy, prvky Montessori pedagogiky (v jedné třídě), logopedická prevence.
 • Doprava autobusem MHD č. 12 (časté spojení) nebo autem po přivaděči (10min).

 

MŠ Březinova 30
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Dana Rychlíková

 • Efektivní a systematická příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ – předškolní třída.
 • Projekt sociálních dovedností a efektivní komunikace, uplatnění prvků Montessori.
 • Kondiční cvičení, tancování, lyžování, inline bruslení, hra na flétnu, angličtina, spolupráce s logopedickým preventistou.
 • Individuální péče pro děti s jazykovou, národnostní či jinou odlišností.
 • Akce pro rodiče a děti: hravá odpoledne, vycházky, besídky, sportovní aktivity apod.
 • Projekty pro rodiče a děti: „Na den paní učitelkou, „Ten dělá to a ten zas tohle“, „Čteme dětem“, „Společné tvoření pro děti a rodiče“.
 • Projekt oslav lidových svátků a tradic, horácké písně a tanečky.
 • Využívání počítačů a nových výukových metod pro rozvoj jednotlivých dovedností.

 

MŠ Březinova 113 – Duběnka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Dagmar Chlupová

 • Program „Skutečně zdravá škola“ – chceme zdravější děti.
 • Dietní stravování – proškolený personál, nutriční terapeutka.
 • Otužujeme se sprchováním, používáme akupresurní pomůcky.
 • Využíváme informační techniku/ PC, interaktivní tabuli, tablet/, projekt Školka hrou.
 • Sezónní činnosti – škola v přírodě, plavání, taneční a jógové prvky.
 • Seznamujeme děti s dopravní tematikou / dopravní hřiště před MŠ/.
 • Logopedická prevence ve dvou třídách, spolupracujeme s SPC Březejc /logopedická depistáž/.
 • Spolupráce s rodiči – tvořivé dílny, společné bruslení, besídky, loučení se školáky, tematické pátky, zdravé svačinky.

 

MŠ Březinova 114 – Sedmikráska
zástupkyně ředitelky: Bc. Libuše Krausová

 • Moderní vybavení školy – interaktivní tabule, vlastní sauna, keramická pec, ateliér, moderní herní prvky na zahradě.
 • Projekty – saunování, seznamování s anglickým jazykem, hudební projekt.
 • „Sedmikráskové zpívánky“.
 • Logopedická prevence a poradna pro rodiče s dětmi.
 • Sportovní činnosti – plavání pro předškoláky, cvičení v tělocvičně, lyžařský kurz, „Taneční dovádění“.
 • Třída pro předškoláky – systematická příprava na vstup do ZŚ.
 • Spolupráce s rodiči – odborné konzultace, tvořivá odpoledne, společné akce.
 • Školní program „Lístky Sedmikrásky“ – poznávání života a světa z různých úhlů pohledu.
 • Krajské metodické centrum pro předškolní vzdělávání – Školka hrou.

 

MŠ Dvořákova – Zvoněnka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Monika Nikodýmová

 • Vlastní logopedická třída – projekt Logopedií ke správné řeči.
 • Další projekty školy, které doplňují ŠVP: Kouzelná zahrádka – projekt zaměřený na environmentální výchovu, projekt Muzikohrátky – podpora sluchového vnímání, rytmus, relaxace.
 • Projekty podporující systematickou přípravu dětí před vstupem do ZŠ: Školáček –výukové programy na ICT; projekt Začínáme s angličtinou – seznamování s anglickým jazykem; Metoda Persona Dolls – vzájemná tolerance, sociální a emoční gramotnost.
 • Pravidelné akce pro rodiče: poradentství, Rodinná arteterapie, Tvořivé zvonění, další společné akce.
 • Průběžné pohybové a ozdravné aktivity: Solná jeskyně, cvičení v tělocvičně SZŠ, sezónně plavání a otužování v sauně a ve slané vodě.
 • Ve výchově a vzdělávání upřednostňujeme spontánní a přirozený rozvoj, zejména prostřednictvím hry a prožitkového učení – i s prvky artefiletiky, čímž jsou děti vedeny k tvořivému poznávání světa, druhých a sebe sama. Respektujeme individuální zvláštnosti a schopnosti každého dítěte.
 • Pro tvorbu využíváme vlastní keramickou pec. Jsme dvoutřídní školou rodinného typu.

 

MŠ Erbenova – Juliánka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Jana Pokorná

 

 

 • Škola otevřená veřejnosti a rodičům, zapojená do sítě mateřských škol Mrkvička –ekologická témata.
 • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu –, pravidelné tematické vycházky do přírody, návštěva solné jeskyně, tvořivé dílny pro rodiče, výlety.
 • Samostatné třídy pro předškolní děti – systematická příprava na vstup do ZŠ, samostatnost, tvořivost, rozvoj gramotností, předplavecký výcvik, kurz bruslení, lyžařský kurz, kurz in – line bruslení, škola v přírodě, Juliánská noc.
 • Seznamování dětí s anglickým jazykem, zapojení do projektu BIG – seznamování
  s německým jazykem rozvoj ICT gramotnosti – PC výukové programy, interaktivní tabule.

 

MŠ Fibichova – Beruška
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Věra Kalinová

 • Dvoutřídní mateřská škola v prostředí rodinné vily se zahradou.
 • Třída pro předškolní děti – systematická příprava na přechod do ZŠ.
 • ICT gramotnost – výukové programy.
 • Logopedická prevence, rozvoj řečových dovedností.
 • Zdravý životní styl, prevence rizikového chování, stimulace sociálního rozvoje.
 • Uplatňování přirozených metod učení a rozvoje dětí.
 • Aktivity: plavecký výcvik, solná jeskyně, kulturní akce, pobyty v ZOO a ve vzdělávacím centru Pod Povrchem, turistické výpravy, kultura, tvořivé dílny, estetické činnosti, spolupráce s dalšími organizacemi.
 • Projekty školy: Klíček pro jazýček, Easy English, Cestičky ke zdraví.

 

MŠ Hálkova – Jeřabinka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Alena Smazalová

 • Jednotřídní mateřská škola v klidné přilehlé části Jihlavy s dobrou dopravní obslužností a blízko přírodě.
 • Rodinné prostředí umožňující každodenní spolupráci s rodiči a individuální přístup k dětem.
 • Efektivní příprava dětí pro vstup do 1.třídy.
 • Aj, zobcová flétna, sezónní a pohybové činnosti, účast na výtvarných soutěžích
  a výstavách, zapojení do tělovýchovných a kulturních akcí města.
 • Spolupráce s partnery

 

MŠ Jarní
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Mgr. Michaela Fillová

 • Příjemné prostředí v dobře vybavené MŠ s vlastním divadélkem.
 • Ekologická výchova – tematicky zaměřené výpravy do přírody, výlety, využití přírodních i recyklovaných materiálů při tvořivých činnostech.
 • Spolupráce s rodinou – tvořivá odpoledne, besídky pro rodiče, oslavy lidových tradic a svátků.
 • Pohybové aktivity – pohybová průprava KOBUDO, plavecký výcvik, hudební aktivity, výtvarné – Výtvarníček, Keramika.
 • Příprava pro vstup do ZŠ – Metoda dobrého startu, prevence poruch řeči.
 • Spolupráce se ZŠ – snadný přechod, dvě třídy předškolních dětí.
 • Seznamování dětí s anglickým a německým jazykem hravou formou ( projekt EU – BIG ).
 • Rozvoj ICT – práce s výukovými programy na PC, Magic Box.
 • Plníme program Skutečně zdravá škola.

 

MŠ Mahenova – U čtyř barviček
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Dvořáková

 • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu – letní a zimní škola v přírodě, tematické celodenní výlety, podpora přirozené dětské pohybové aktivity – „Příroda jako tělocvična“, sezonní sportovní aktivity – předplavecký výcvik, saunování, bruslení, ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni, lyžařský výcvik.
 • Škola otevřená veřejnosti a rodičům – umožnění adaptace novým dětem, pořádání společných výletů, „Pohádková odpoledne, tvořivé dílny, „ Dne školky“.
 • Logopedická prevence – ve školce pracuje 6 logopedických preventistek.
 • „Veselé pískání“ – hra na flétnu – 3 třídy.
 • Seznamování dětí s cizím jazykem (AJ) – 1 třída.
 • Celoroční návštěvy ZOO – využíváme permanentku pro děti.
 • Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ – spolupráce se ZŠ Křížová, individuální práce s dětmi v době odpoledního odpočinku, využití PC s výukovými programy
  .

 

MŠ Resslova – U Burbínka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Miroslava Novotná

 

 

 

 • Spokojenost, radost, tvořivost, zdraví a důvěra – poznávat, myslet, žít – v klidném, moderním a estetickém prostředí.
 • Rozvoj tvořivého přístupu k životu, ekolog. myšlení, ochrana životního prostředí.
 • Seznamování se zásadami zdravého životního stylu – sauna, předplavecký výcvik, stomatologická prevence, pitný režim, zásady zdravého stravování, aktivní pobyt venku, sezonní činnosti.
 • Seznamování s lidovými tradicemi.
 • Přirozený rozvoj specifických dovedností a schopností – přímé prožitky dítěte, prožívání úspěchu a společné překonávání překážek – v souladu s novými trendy vzdělávání.
 • Rozvoj přirozeného talentu dětí – Veselé pískání, seznamování dětí s AJ, Hrátky se slovíčky (logoped. prevence), Zpěváček, Keramika, Sport nás baví.
 • Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ (samostatné třídy předškolních dětí, grafomotorika, sluchová a zraková diferenciace, rozvoj komunikačních dovedností, samostatnost, …).
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti.

 

MŠ Riegrova – Pastelka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Ivana Doležalová

 • Systematická příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ – předškolní třída.
 • Krátkodobé vzdělávací projekty zahrnující prevenci úrazů dětí a ochranu životního prostředí včetně přírodovědného vzdělávání.
 • Pravidelná prevence vad výslovnosti – v každé třídě pracuje logopedická preventistka.
 • Rozvoj emoční inteligence dětí – práce s emocemi, prosociální činnosti.
 • Sezonní činnosti : plavecký kurz, turistické vycházky, škola v přírodě, programy pro rodiče : „Společně čteme dětem“, „Česko zpívá koledy“, „Táto, pojď si se mnou hrát“, „Rozloučení se školkou“ a tvořivé dílny.
 • Projekt „Děti a pohyb“ – podpora pohybových aktivit.
 • Výtvarné experimentování – výtvarné techniky – rozvoj výtvarných dovedností.

 

MŠ Romana Havelky – Pramínek
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Edita Havlová

 • Zaměření na environmentální vzdělávání, pozorování ekosystému a pokusy s přírodou, letní a zimní vycházky a výlety do přírody s ekologickým zaměřením, seznamování se zásadami zdravého životního stylu, sezónní pohybové aktivity (plavání, lyžování, skupinové míčové hry, škola v přírodě).
 • Systematická příprava dětí do ZŠ, Logohrátky, rozvoj efektivní komunikace.
 • Třídy rozděleny dle věku dětí, starší a mladší věková skupina.
 • Zapojení do projektu Školka hrou.
 • Seznamování s horáckými tanečky.
 • Seznamování s ICT technikou, interaktivní tabule.
 • Společné akce s rodiči (společenské, pohybové a tvořivé aktivity, pedagogická odpoledne).

 

MŠ Seifertova – U Skřítků
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Daňková

 • Systematická příprava pro vstup dětí do ZŠ, podpora samostatnosti, rozvoj efektivní komunikace, logopedická prevence, předškolní třída.
 • Sezónní aktivity – podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu.
 • Projekt „Skutečně zdravá škola“ – zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické výchovy.
 • Projekt Celé Česko čte dětem – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství.
 • Projekt Toulky skřítků naším krajem – program turistiky, vycházek a poznávání historie města a jeho okolí.
 • Společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče.
 • Účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků.
 • Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – vzdělávání pedagogů a aplikování efektivních metod při práci s dětmi.

 

MŠ Tylova – Sluníčko
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Ivana Procházková

 • Jednotřídní MŠ v klidné lokalitě města, dobré spojení s centrem.
 • Krásná, dobře vybavená zahrada využívaná po celý rok k rozličným aktivitám.
 • Individuální přístup ke každému dítěti, zajištění pohody a osvojení si potřebných návyků a dovedností.
 • Příprava předškolních dětí na vstup do základní školy, rozvoj předčtenářské
  a předmatematické gramotnosti.
 • Angličtina pro nejmenší a pro přihlášené.
 • Předplavecký výcvik, kondiční cvičení.
 • Využívání interaktivní tabule pro vzdělávací činnost, dětské výukové programy, rozvoj informační gramotnosti.
 • Společné akce s rodiči a ostatními přáteli školy, spolupráce s partnery v okolí: Integrované centrum sociálních služeb, PPP, knihovnou, divadly, muzeem, bazénem, záchrannou přírodovědnou stanicí, centrum Podpovrch.

 

MŠ U Dlouhé stěny
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Kučerová

 • Systematická příprava na školu – program Metoda dobrého startu, rozvoj gramotnostních dovedností, efektivní komunikace a rozvoj samostatného myšlení, prožitkové učení, výukové ICT programy, logopedická prevence, nespavé předškolní třídy.
 • Projekt „EduStem“ – seznamování s německým jazykem, projekt „Brána jazykům otevřená“ – seznamování s anglickým jazykem.
 • Atelier pro skupinové činnosti, práci s interaktivní tabulí, bubnování, jazyky, tvoření.
 • Projekt „Ekohlásek“ – učení venku, ochrana přírody, polytechnické vzdělávání, oslavy ekodnů a lidových tradic, ekologicky šetrné čistící prostředky v MŠ, lněná mýdla pro děti.
 • Zdravý životní styl – prodloužené tematicky zaměřené vycházky, využití prvků přírodní zahrady, pravidelné cvičení ve vlastní tělocvičně, projekty „Veselé pískání, zdravé dýchání“ – základy hry na zobcovou flétnu, „Jóga pro nejmenší“.
 • Program s certifikátem „Skutečně zdravá škola“ – kvalitní kuchyně, sezónní suroviny, zdravé receptury, vzdělávání o jídle, pěstování s dětmi ve vyvýšených záhonech.

 

MŠ Jeslenka
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Olga Böhmová

 • Individuální přístup k dětem, respektování jejich potřeb.
 • Seznamování s okolním světem s využitím pohádek.
 • Rozvíjení řečových a komunikativních dovedností.
 • Prostředí MŠ je efektivně přizpůsobeno věkově mladším dětem.
 • Všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
 • Podpora sociálních dovedností, samostatnosti a sebeobsluhy.
 • Dostatek spontánních aktivit, prožitkové a situační učení.
 • Zaměření na spolupráci s rodiči, otevřenost školy.