Zápis do MŠ

Školní rok 2021 – 2022

 Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 v době od
5. května 2021 do 11. května 2021

Vzhledem k současným opatřením, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

 Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.
 3. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
 4. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.
 1. – 11. 5. je možné osobní předání formulářů na preferovaných odloučených pracovištích, na základě předešlé telefonické domluvy.

Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách MŠ Mozaika – www.msmozaikaji.cz

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Mozaika
 2. Potvrzení od lékaře o očkování
 3. Kopii rodného listu dítěte
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
 5. Podepsané oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

 Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na www.msmozaikaji.cz v záložce – Zápis do MŠ.
Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ. V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti.

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3

Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy dne 11.2.2021 pro školní rok 2021/2022 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.
Zápis bude probíhat na odloučeném pracovišti Mahenova 3 ve shodném termínu.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Pracoviště Seifertova 4a „ Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.
 • Děti budou do všech pracovišť (kromě pracoviště Mahenova 3) přijímány podle stejných kritérií k přijetí. Na pracoviště Mahenova 3 budou nejprve přijaty děti podle kritérií stanovených zřizovatelem a následně podle kritérií stanovených ředitelkou školy v rámci MŠ Mozaika.
 • Na pracovišti Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči. Informace, ohledně zařazování dětí do této třídy podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště – tel. 603 192 668. 
 • Pracoviště Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.

 

Výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě zaslaných registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v každém pracovišti mateřské školy a na webových stránkách školy: www.msmozaikaji.cz.Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na odloučeném pracovišti, kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní daného pracoviště. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání datovou schránkou, nebo poštou. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, je povinen ji uvést do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

DOTAZY  – v případě nejasností kontaktujte zástupkyně ředitelky na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, nebo ředitelku MŠ Mozaika.

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2018. 
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2019. 
 3. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

Doplňující kritérium – sourozenci, kteří budou dle kritérií 1 a 2 přijati do MŠ Mozaika, budou zařazeni na stejné pracoviště, jako sourozenec, který již MŠ Mozaiku navštěvuje.


KRITÉRIA pro přijímání dětí  – pracoviště Mahenova 3

Pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mahenova 3 stanovená usnesením Rady města Jihlavy  pro školní rok 2021/2022:

 1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce.

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány do mateřské školy dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, stanovených ředitelkou školy.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečných případech tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.                                                                                              

Aktuální dokumenty pro ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022:

Stáhnete i na konci rubriky ,,Ke stažení“.

V Jihlavě, dne 1.4.2021                                                                    Mgr. Lenka Mončeková
                                                                                                                       Ředitelka školy