kostičky

  • Třídní učitelkykosticky
    Bc. Lenka Dvořáková – zástupkyně ředitelky pro  MŠ Mahenova
    Naděžda Paulová
  • Věk dětí: 5 – 6 let (věkově homogenní)

 

Třída předškolních dětí. Vzdělávání je zaměřeno na systematickou přípravu dětí do ZŠ.
Vzdělávání je dále zaměřeno na rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, emoční gramotnosti s využitím loutek „Mapeťáků“. Zaměříme se na aktivní komunikaci s dětmi z projektu Dobrý začátek. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Nedílnou součástí je rozvoj gramotností (předčtenářské, předmatematické, environmentální, ICT a dalších). Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky tak, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru, pohyb a svobodnou volbu činností. Nedílnou součástí je i tvořivá dramatika. Prioritně se zaměříme na předčtenářskou gramotnost, zřízením koutku knihovny. Při pravidelných delších vycházkách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně zařazujeme sezónní pohybové aktivity, využíváme permanentku do ZOO, akce v PodPovrchu. Využíváme další pohybové a kulturní aktivity. Ve třídě pracuje logopedická asistentka, která pracuje v rámci prevence nápravy řeči u dětí a spolupracuje s logopedkami SPC Březejec.