Vychází ze ŠVP PV a TVP jednotlivých tříd:

  • ŠKOLÁČEK – projekt určený pro předškolní děti, zaměřený na rozvoj soustředění, konstruktivního i logického myšlení, grafomotorických schopností a celková příprava pro zdárný vstup do ZŠ. Práce na interaktivní tabuli.
  • LOGOPEDIÍ KE SPRÁVNÉ ŘEČI – cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností, kvalitní provádění logopedické péče, získání rodičů k aktivní spolupráci při výchově řeči dětí. Prostředkem k dosažení těchto cílů je individuální práce s dětmi s vadami výslovnosti, spolupráce s rodiči. Logopedická prevence je prováděna v logopedické třídě v rámci běžného chodu MŠ denně. Poradenství pro rodiče dětí i z běžné třídy.
  • MUZIKOHRÁTKY– hudebně pohybové hry, rytmizace, zpívání, seznamování s různými (i netradičními) hudebními nástroji a hudbou, muzikofiletika.
  • SEZNAMOVÁNÍ S ANGLICKÝM JAZYKEM – prostřednictvím her, říkanek a písniček v průběhu dopoledních činností.
  • KOUZELNÁ ZAHRÁDKA – environmentální výchova: pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, koloběh přírody a poznatky o přírodě, využívání přírodnin pro tvorbu.
  • ARTETERAPIE SE ZVONĚNKOU – RODINNÁ ARTETERAPIE – pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodiče, ARTEFILETIKA – během výuky.
  • PERSONA DOLLS – vědomá práce s předsudky – schopnost přijímat druhé lidi, naslouchat a komunikovat – emoční a sociální inteligence – pro starší děti.
  • TVOŘIVÉ ZVONĚNÍ – tvůrčí aktivity pro rodiče a jejich děti – relaxace, prvky artefiletiky, EVVO, poznávání, polytechnického vzdělávání, experimentování, fantazie, hra, pohoda.
  • Další aktivity – návštěvy solné jeskyně, sezónní pohybové aktivity – plavání a saunování v Aqua Clubu Orca, sportovní dny, cvičení ve velké tělocvičně SZŠ, výlety do přírody, účast na kulturních, divadelních a jiných zajímavých akcích, oslavy lidových zvyků, tradic a svátků.