Budeme seznamovat děti s různými druhy zimních sportů a s bezpečnosti při nich. Toto nám umožňuje zahrada a blízké okolí mateřské školy. Děti se setkají s péčí o přírodu a budeme je učit vnímat změny v přírodě a přirozenosti počasí v daném období. Toto přinese rozvoj enviromentálního vnímání dítěte. Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy a do blízkého okolí i přírody.

Jednou z podtémat programové nabídky bude také poznávání lidského těla, otužování a rozvoj správných návyků v prevenci zdraví.

Děti se seznámí s významnými budovami v okolí mateřské školy. Přiblížíme dětem lidové tradice spojené s čekáním na jaro. U dětí budeme rozvíjet estetické vnímání, jazyk, řeč a multikulturní povědomí.

Časový rozsah: leden , únor

Naše cíle a záměry:

 • utužit poznatky o zdravém způsobu života
 • uvědomovat si vlastní tělo
 • osvojit si základní pohybové dovednosti v různém prostředí a prostorovou orientaci
 • seznámit s různými zimními sporty a bezpečností při nich
 • učit děti vnímat změny v přírodě
 • seznámíme děti s lidským tělem
 • seznámíme děti s tradicemi
 • seznámíme děti s významnými místy v našem městě
 • budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky a dospělými
 • budeme pracovat s různými výtvarnými a hudebními technikami v souvislosti s rozvojem fantazie, výtvarných a hudebních dovedností
 • podpoříme rozvoj řečových dovedností
 • podpoříme zájem dítěte o učení a poznávání dalších elementárních dovedností
 • budeme pracovat na získávání relativní samostatnosti dětí
 • podpoříme schopnost řídit svoje chování a jednání
 • podpoříme rozvoj prosociálních vztahů a chování k druhým lidem
 • budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
 • budeme podporovat povědomí o změnách v přírodě, prostředí a kulturním prostředí

Všechny cíle budou navazovat na úkoly a cíle RVP PV a budou rozvíjeny dle  individuálních a věkových zvláštností dětí.

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti
 • lokomoční pohybové činnosti
 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla
 • činnosti směřující k prevenci zdraví a úrazu
 • pozorování změn
 • výlety, vycházky
 • experimenty
 • námětové hry
 • tvořivé aktivity
 • hry a praktické úkony k procvičování orientace v prostoru
 • práce s audiovizuální technikou a ict technologiemi
 • činnosti rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • společenská setkávání
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • diferencovaná skupinová činnost pro děti různých věkových skupin a individuálních zvláštností
 • spontánní hra

Očekávané výstupy:

 • osvojí si základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • pojmenuje části těla, některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji
 • má povědomí o významu péče o zdraví
 • sleduje a vypráví příběh, pohádku
 • sluchově rozlišuje začáteční slabiky a hlásky
 • sleduje očima zleva doprava
 • poznává některá písmena a číslice
 • využívá všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si
 • zajímá se o nové věci, využívá zkušeností k učení
 • chápe základní matematické pojmy
 • chápe prostorové pojmy
 • uvědomuje si své možnosti a limity
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
 • těší se z hezkých zážitků z přírodních a kulturních krás
 • navazuje kontakty s dospělými, překonává stud
 • spolupracuje s ostatními
 • vyjednává s dospělými a domluví se na společném řešení
 • dodržuje pravidla her a jiných činností
 • všímá si změn a dění ve svém okolí
 • je odvážné
 • má zdravé sebevědomí
 • má povědomí o prostředí a okolí

Nabídka podtémat:

 • Burbínek a říše fantazie
 • Burbínek a zimní sporty
 • Zima v lese
 • My se školy nebojíme
 • Masopostní rej
 • Zimní radovánky
 • Burbínek a zdraví z přírody

Činnosti budou propracovány v třídních vzdělávacích programech s plánem činností  nebo „myšlenkovou mapou“.

Další možné doplňující činnosti:

 • divadelní představení
 • návštěva základní školy
 • barevný den
 • zimní výlet do lesa
 • masopustní rej
 • otužování – saunování, předplavecký výcvik,….