Dítě jako individualita  s vlastními aspiracemi a právy je východiskem našich pedagogických snah a postojů.

Filozofií naší školy je:
 • poskytnout  všem  dětem rovné  podmínky  ke vzdělávání
 • usnadňovat  dětem další  životní cestu
 • osvojit si  základy klíčových kompetencí  pro celoživotní  vzdělávání
 • vytvářet  v mateřské  škole kvalitní podmínky pro vzdělávání předškolních dětí s přihlédnutím na jejich individuální potřeby, možnosti a schopnosti
 • maximálně rozvíjet možnosti svěřených dětí s jejich aktivní účastí
Snažíme se:
 • doplňovat a vyrovnávat rovnováhu rodinné péče a pedagogické působení
 • získávat osobní samostatnost  – podněcování dětí k vlastní aktivitě
 • vést děti k přijímání přirozených důsledků svého chování (respektovat a být respektován)
 • založit vzdělávací činnosti na přímých prožitcích dítěte, na prožívání uspokojení z úspěchu a překonávání překážek a nezdarů
 • zaměřovat činnosti a hry na stránku citovou a na rozvoj mezilidských vztahů
 • rozvíjet enviromentální cítění
 • rozvíjet celkové funkční gramotnosti dětí
Formy a metody naší pedagogické práce:
 • vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou
 • hlavní činností v naší mateřské škole je HRA
 • řízené činnosti jsou plánovány tak, aby byly naplňovány konkrétní vzdělávací cíle a záměry, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • volná hra, spontánní hra, námětová hra, tvořivá hra, pohybové hry, taneční hry, dramatizující hry, sociální hry, psychomotorické hry, hra s prvky tvořivé dramatiky, observační učení, prožitkové učení, záměrné učení, kooperační učení, frontální učení, experimenty – ve všech možných formách (individuální, ve dvojicích, skupinové, řízené,..)

Při plánování vycházíme ze RVP PV a ŠVP.

Využíváme odborné literatury,  námětové literatury, námětů z internetových stránek, metodických zásobníků  učitelek,…

Všechny paní učitelky zařazují poznatky z odborných seminářů, školení a  samostudia.

Využíváme nových moderních vzdělávacích metod.

Ve většině případů s  užitím veškerých dostupných výukových pomůcek, didaktických pomůcek a ICT  technologií.

Paní učitelky využívají veškerý potenciál tříd, prostor školy, školní  zahrady a blízkého okolí školy – přírodniny, les, městská zástavba,…

Mateřská škola U Burbínka, Resslova 44, Jihlava je umístěna v okrajové části  Jihlavy s blízkou dopravní obslužností. Klidová lokalita školy nabízí využití   pro ekologickou výchovu, pobyt v přírodě, v lese, otužování a pro další  tvořivé činnosti ve volné přírodě.

Budovu obklopuje poměrně velká zahrada, která slouží výhradně dětem z MŠ. Je  vybavena novým zahradním mobiliářem a tělovýchovným nářadím, které více  stimuluje pohybovou aktivitu dětí, fantazii a vytváří prostor pro různé  vzdělávací a sportovní činnosti.

Součástí školy je školní jídelna.

Spolupráce s rodiči dětí:

Rodiče mají možnost spolupodílet se na dění v mat. škole mohou se účastnit spolu s dětmi akcí pořádaných školou rodiče jsou pravidelně informováni o plánovaných akcích školy

 • akce na měsíc na WWW stránkách školy
 • měsíční plány na nástěnkách v šatnách tříd
 • osobní kontakty s učitelkami
 • informační cedule
 • MŠ nabízí rodičům poradenský servis v oblasti výchovné, vzdělávací, zajišťuje kontakty s PPP, logopedem a jinými institucemi
 • pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, pracují diskrétně s informacemi sdělenými rodiči a společně se domlouvají na působení, výchovném postupu a krocích v rozvoji dětí
 • spolupráce s občanským sdružením rodičů při mat. škole – materiální dary (hračky na vánoční slavnost, občerstvení na výletech, dárky na pasování předškoláků,…. )
Některé z akcí pro rodiče a děti:
 • drakiáda
 • ukázka výcviku psů
 • divadelní představení
 • netradiční koledování
 • vánoční slavnost
 • pouťové dovádění

V mateřské škole působí 10 pedagogických pracovnic, které se neustále  sebevzdělávají formou účasti na různých seminářích z oblastí nových poznatků z  oblasti pedagogiky, psychologie, oblasti enviromentální, AJ, tvořivých, nových  výchovných metod, ICT technologií,…

Všechny jsou plně kvalifikované.

Úklid a plynulý chod mateřské školy v oblasti provozní zajišťují 4 pracovníci – 1 školnice, 2 uklizečky a údržbář.

Oblast stravovací zajišťují 4 pracovnice.

Všechny pracovnice  jsou plně kvalifikované.

 

V mateřské škole pracují s dětmi i ve spolupráci s rodiči čtyři logopedické preventistky. Ostatní pedagogický personál pracuje s dětmi v  této oblasti během celého dne formou logopedických chvilek.

Třídění odpadu, ochrana životního prostředí, poznávání přírody a jejích zákonitostí, péče o školní zahradu,….. je jednou z částí našeho ŠVP PV, proto veškerý personál mat.školy je v této oblasti dětem nejen příkladem, ale také pomocníkem a rádcem.

Oblast estetickou podporujeme u dětí rozvojem jejich tvořivosti, estetickým prostředím, kulturními akcemi (divad.představení, výstavy apod.)

Multikulturní povědomí je v dnešní době pro děti víc než žádoucí.

Nabízíme  dětem seznamování s jinými kulturami v oblasti jazykové – seznamování s AJ, ale  také formou rozhovorů na téma život a prostředí jiných kultur ( zvířata, obydlí,  barva pleti, všední život, obživa, počasí….), prohlížením knih, cestovních  katalogů,…

Všechny děti mají možnost využívat ke hrám i ke vzdělávání  ICT technologie.

Ve všech třídách jsou k dispozici PC s výukovými programy, v  1.třídě děti spolu s p.učitelkami využívají interaktivní tabuli. Všechny  p.učitelky zařazují tyto činnosti s dětmi tak, aby byly děti činnosti bavily,  ale také tak, aby nepřevládaly nad hrou, pohybem, zpěvem a dalším aktivním  tvořením (dodržení dohodnutých časových rozmezí).