Charakteristika

počet tříd 1
počet dětí 24
kapacita MŠ 24
počet ped. pracovnic 2
počet provozních pracovnic 1

 

Mateřská škola SLUNÍČKO je jednotřídní a nachází se v klidné části města zv. Na Slunci. Je obklopená prostornou a dobře vybavenou zahradou, která je využívaná během celého roku pro rozličné aktivity dětí.
Během své existence budova prošla několika úpravami a rekonstrukcemi.
 
Co chceme?
 • vhodně doplňovat rodinnou výchovu
 • vytvářet pro děti prostředí plné radostné, klidné a bezpečné atmosféry
 • zajišťovat dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji
 • smysluplně rozvíjet jejich schopnosti a znalosti
 • napomáhat jim k chápání okolního světa
 • učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty touto společností uznávané
 • zvyšovat tělesnou zdatnost a pohyblivost
 • maximálně podporovat individuální rozvojové schopnosti a možnosti jedince
 • neustále zkvalitňovat materiální podmínky a prostředí školy a to jak vnitřní, tak vnější
 • prostřednictvím sebevzdělávání a samostudia přinášet nové a zajímavé poznatky do vzdělávací práce
 • spolupracovat s partnery v okolí- základní školou, PPP, knihovnou, divadlem, galerií, muzeem, bazénem, rodiči, Vrak barem, Záchranou přírodovědnou stanicí, Hasičským sborem, atd…
Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází za závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Jsme součástí právního subjektu MŠ Mozaika. Veškeré informace, týkající se placení školného a stravného,  včetně možnosti stažení důležitých dokumentů, najdete na webových stránkách MŠ Mozaika www.msmozaikaji.cz.
V MŠ je výdejna stravy, kterou dovážíme v termoportech ze Školní jídelny U Dlouhé stěny.