Prázdninový provoz

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy
v měsících červenci a srpnu 2017 takto:

3. 7. – 31.7. MŠ Březinova 113
                      MŠ Březinova 114
1. 8. – 25. 8.  MŠ U Dlouhé stěny
                   MŠ Dvořákova
28. 8. – 31. 8.  všechny MŠ v provozu

 

Děti, které byly v platném termínu přihlášeny k docházce do školy v době prázdninového provozu,
jsou umístěny takto:

Bližší informace pro umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin naleznete na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, které děti navštěvují.

Do 9. 6. 2017 je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a uhradit školné i stravné dle podkladů, které na pracovištích obdržíte.

Přihlášku na prázdninový provoz stáhnete zde: PŘIHLÁŠKA na PP 2017

Informace pro rodiče dětí pracoviště Seifertova 4a „JESLENKA“:
Uzavření provozu          od  1. 7. 2017 – 31. 7. 2017
Prázdninový provoz     od  1. 8. 2017 – 31. 8. 2017
Přihlášení dítěte do MŠ na měsíc srpen se vyřizuje u vedoucí učitelky O. Bőhmové, kde také obdržíte všechny potřebné podklady.

Zápis dětí pro školní rok 2017/2018

ZÁPIS DĚTÍ

   školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení jsou k nahlédnutí zde: Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017-18.

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

9. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.
10. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.

 

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí do MŠ Mozaika pro školní rok 2017-2018 – dokument je v rozsahu dvou stránek (rodiče přinesou k zápisu do MŠ vyplněné).
Od lékaře je třeba potvrdit a k zápisu přinést: Potvrzení o očkování (dokument je platný pro všechna pracoviště Mozaiky – i pro oddělení péče 1-2 roky).
PŘIHLÁŠKA do oddělení péče 1-2 roky – týká se pouze spec. oddělení MŠ Jeslenka (bližší informace v dolní části příspěvku).

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Vzdělávání dětí od 2 let může být pouze v pracovištích školy, kde lze zajistit pro tyto děti specifické podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Pracoviště Mahenova 3
  Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č.: 178 /17-RM ze dne 16. 2. 2017 pro školní rok 2017/2018 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.
 • Pracoviště Hálkova 33 (Helenín) a Dvořákova 11 – vzhledem k naplnění kapacity volných míst po přestupech dětí v rámci MŠ Mozaika a neukončeném řízení ve věci odkladů povinné školní docházky se zde zápis neuskuteční.
 • Pracoviště Seifertova 4a je určené pro vzdělávání dětí od dvou do tří let (děti narozené od   11. 2014 do 1. 9. 2015).
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost, kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Aktuální počty volných míst v jednotlivých pracovištích školy, případně další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy www.msmozaikaji.cz

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA s výjimkou odloučeného pracoviště Mahenova 3 a Seifertova 4a:

 1. povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2012 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.
 2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2013 (přednostní přijetí dle §34 odst. 3 školského zákona).
 3. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2012.
 4. K celodenní docházce budou přijímány děti, které k 31. 12. 2017 dosáhnou tří let věku a v MŠ Mozaika Jihlava se se již vzdělává sourozenec dítěte.
 5. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu do kapacity volných míst školy. 
 1. Děti podle věku – k docházce budou přijímány děti narozené od 1. 11. 2014 do 1. 9. 2015.
 2. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce (usnesení Rady města Jihlavy č.: 41/16 – RM ze dne 21. 1. 2016).

Do výše nenaplněné kapacity dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, stanovených ředitelkou školy.

Pro všechna pracoviště:
V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

V Jihlavě, dne 10. dubna 2017                                                  Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1. 9. 2017:   550,- Kč.

 

ODDĚLENÍ PÉČE PRO DĚTI OD 1 – 2 LET
PRACOVIŠTĚ SEIFERTOVA 4a „JESLENKA“

Zápis do oddělení péče o děti od jednoho do dvou let proběhne ve stejném termínu jako zápis do mateřské školy:

9. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.
10. května 2017 v době od 14.00 hod. – 17.00 hod.

 

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přijetí do oddělení péče o děti od 1-2 let (formulář je odlišný od žádosti k přijetí do mateřské školy) a potvrzení o očkování dítěte. Oba formuláře jsou ke stažení výše. V uvedeném termínu se dostaví k zápisu.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. Očkování
  Přijímáno bude pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkováním potvrzené praktickým  lékařem pro děti a dorost.
 1. Věk dětí
  Přijímány budou děti, které v době nástupu do oddělení péče dovrší věk jednoho roku. Termín nástupu může být v průběhu kalendářního roku (září až prosinec 2017, v případě volných míst i déle).
 1. Zaměstnanost rodičů/zákonných zástupců Do oddělení péče budou přijímány děti pouze zaměstnaných rodičů/zákonných zástupců. Rodiče doloží k žádosti potvrzení zaměstnavatele, že v termínu nástupu dítěte pracují. V případě, že dojde k změně v zaměstnanosti rodičů v době nástupu dítěte do oddělení péče, nárok na umístění dítěte v oddělení zaniká.
 1. Oznámení o přijetí/ nepřijetí dítěte
  Vyřízení žádosti bude osobně projednáno s vedoucí učitelkou pracoviště Seifertova 4a a zákonný zástupce obdrží Oznámení o přijetí/nepřijetí nejdéle do konce května 2017. Žádosti budou řazeny podle věku dětí od nejstaršího po nejmladší.

Kontakt:
Olga Böhmová, vedoucí učitelka
tel. 739 658 537
e-mail: msjeslenka@msmozaikaji.cz

V Jihlavě, dne 18. dubna 2017                                                  Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

 

 

„Rozvoj technického myšlení předškolních dětí prožitkem“

V rámci podpory udržitelného rozvoje klíčové aktivity „Moderní výukové metody ve vzdělávání pedagogů MŠ“ grantového projektu „Mozaika inspirací v MŠ“ se uskutečnil dne 4. 4. 2017 v MŠ Mahenova 3, Jihlava seminář pod názvem „Rozvoj technického myšlení předškolních dětí prožitkem“.

Tento teoreticko – praktický seminář, který vedla lektorka Lena Banszel Freyová, byl zaměřen na propojení teorie výukových metod založených na prožitkovém a činnostním učení   s přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání dětí  v mateřské škole.  Obsahem semináře byly náměty na různé techniky zpracování tradičních i netradičních materiálů a používání jednoduchých nástrojů.

Součástí  semináře byla ukázka práce s předškolními dětmi. V ukázce měly účastnice možnost  shlédnout motivaci a samotnou práci dětí, při které byly vedeny k samostatnosti a tvořivosti při práci s běžnými materiály, ale netradiční technikou.

Semináře se zúčastnilo 22 pedagogů z celého kraje Vysočina  a byl všemi účastníky velice kladně hodnocen.


ZDRAVÉ ODPOLEDNE

Pod tímto názvem se uskutečnila 16. 3. 2017 ve školce MŠ Mozaiky Studánce v Antonínově Dole zajímavá akce. Společné setkání rodičů, dětí a učitelek se proměnilo ve workshop – dílnu dobrých zdravých nápadů.

Nabídka byla široká: vlastní příprava ovocně-zeleninových koktejlů, pečení vločkových sušenek, ochutnávka domácího mrkvového a celozrnného chleba, chutných pomazánek, které si děti samy připravily a nazdobily bylinkami. Velkou pochvalu dostala pomazánka z červené řepy. Veselou zábavu si užili děti a hlavně tatínkové při aranžování veselých talířů a špízů s motivy ovoce a zeleniny. Zdravé odpoledne bylo první a určitě ne poslední akcí pedagogického týmu učitelek pracoviště A. Důl v prosazování zdravého životního stylu a zapojení se do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.
Tímto děkujeme za účast rodičů a jejich podporu!

   

 

Mozaika má novou školku – jmenuje se Jeslenka

Od 1. 1. 2017 patří pod MŠ Mozaika Jihlava nové pracoviště – školka Jeslenka, Seifertova 4a.
Tato školka má celkem 2 třídy a jedno oddělení dětí s péčí ve věku 1 – 2 roky.
Celkem je v Jeslence umístěno 41 dětí.

Vedoucí učitelkou je Olga Böhmová.

Aktuální kontakty:
Telefon – 56559 9020 ved. učitelka Olga Böhmová
1.třída – Myšky – 56559 9024
2. třída – Štěňátka – 56559 9025
Oddělení Koťátka – 56559 9023
Vedoucí  kuchyně p. Široká – 56559 9021

Poznej, měj rád, chraň.

Celkem 28 pedagogů z celého kraje Vysočina se sešlo  ve dnech 18. 10. 2016 a 20. 10. 2016 v MŠ Sedmikráska, Jihlava na semináři s názvem EVVO v mateřské škole: Poznej, měj rád, chraň.

Lektorka Bc. Lenka Kučerová nabídla účastníkům zážitkové aktivity, inspirace a nápady pro hry s přírodovědným zaměřením a výpravy do přírody, které jsou zaměřené na podporu ekologické senzitivity a vnímavosti k přírodě – probuzení nadšení, zaměření pozornosti, prožitek a vyjádření pocitů. Účastníci programu si všechny aktivity prakticky vyzkoušeli, získali texty a inspirativní materiály s ekologickými tématy, doporučené metody vedoucí k naplňování cílů environmentální gramotnosti. Program ukázal, jak efektivně projektovat aktivity environmentální výchovy do výchovně vzdělávacích plánů v souladu s RVP PV
Tento seminář, který byl všemi účastníky velice kladně hodnocen, se konal v  rámci udržitelnosti grantového projektu z ESF – OPVK „Mozaika inspirací v MŠ“.

IMG_2486  IMG_2492  IMG_2515 

Rozvoj technického myšlení předškolních dětí prožitkem.

Grantového projektu „Mozaika inspirací v MŠ“ se uskutečnil ve dnech 1. 3. 2016 a 15. 3. 2016 v MŠ Sedmikráska, Březinova 114, Jihlava seminář „Rozvoj technického myšlení předškolních dětí prožitkem“ pod názvem ,,Kočkoviny“.

Tento teoreticko – praktický seminář vedla lektorka Bc. Monika Nikodýmová. Byl zaměřen na celkové pochopení podpory polytechnického myšlení dětí, založené na prožitkovém učení tak, aby použité metody byly pro pedagogy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.
Obsahem semináře byla práce s příběhem a následná motivace k činnostem, které propojovaly náměty, rozličné techniky, zpracování materiálů a způsob využívání různých nástrojů.
Semináře se zúčastnilo 29 pedagogů z celého kraje Vysočina a byl všemi účastníky velice kladně hodnocen.

IMG_0300  IMG_0353  IMG_0553 

Grantový projekt Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy

mozaikyVýstupy z grantového projektu ,,Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy“,  byly poskytnuty dalším subjektům a jsou zveřejněny ZDE.

MŠ Mozaika Jihlava vydala tři metodické příručky, jež vznikly na základě získaných poznatků z praktických  seminářů grantu a zkušeností pedagogů z praxe, které si můžete stáhnou na těchto stránkách v rubrice ,,Projekty“. Zde se také podrobně dočtete o dalších aktivitách pořádaných v rámci tohoto grantového projektu.

Seminář 11. 5. 2016 „Angličtina pro předškoláky“

Ve středu 11 .5. 2016 se v MŠ Sedmikráska, Březinova 114, Jihlava uskutečnil seminář  pro předškolní pedagogy „Angličtina pro předškoláky“.

Tento teoreticko – praktický seminář, který vedla lektorka Mgr. Iveta Nečadová, a jehož součástí byla ukázka práce s předškolními dětmi, byl zaměřený na získání metodických  kompetencí  učitelek mateřských škol pro výuku angličtiny předškolních dětí. Praktická dílna založená  na  interaktivních činnostech a multisenzoriálním přístupu ukázala, jak zajímavou a  zábavnou formou  lze seznamovat děti s anglickým jazykem, jak   procvičovat  slovní zásobou prostřednictvím pohybových, výtvarných a hudebních aktivit. Učitelky se učily, jak využívat metodu zážitkové pedagogiky v práci s jednoduchými příběhy, jak ji zprostředkovat předškolním dětem. Prakticky si vyzkoušely aktivity, které slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i jednoduchých frází, k rozvoji schopnosti porozumět, k rozvoji kreativity a představivosti,  aktivaci všech smyslů i vytváření nových řečových struktur.

Tento seminář se konal v rámci udržitelnosti grantového projektu z ESF –  OP VK „Mozaika inspirací v MŠ“.
Zúčastnilo se ho 13 pedagogů z celého kraje Vysočina  a seminář  byl všemi účastníky velice kladně hodnocen.

IMG_1234  IMG_1240 

ICT v mateřské škole – další vzdělávání pedagogů.

ICT%2022.10%2015%20(2)V rámci  udržitelnosti  grantového projektu „Mozaika inspirací v MŠ“ se v učebně na ředitelství a v MŠ Březinova 113 „Duběnka“  uskutečnil  22.10. 2015 seminář „ICT v mateřské škole“.

Seminář   byl zaměřený  na  zdokonalování počítačové gramotnosti učitelek s využitím internetu, na vyškolení v obsluze a využití PC a interaktivních tabulí v předškolním vzdělávání včetně metodického vedení a praktických činností s výukovými programy. Pod vedením lektorek z MŠ Mozaika Bc. Miroslavy Novotné a Bc. Dagmar Ryšavé se 17 učitelek mateřských škol z kraje Vysočina zdokonalilo v metodice využití ICT v MŠ. Získaly metodické znalosti v práci s interaktivní tabulí v předškolním vzdělávání včetně praktických činností s výukovými programy a s tvorbou vlastních příprav. Byly nabídnuty vhodné činnosti s digitálními technologiemi, ICT%2022.10%2015které směřují k vytváření klíčových kompetencí dětí a k rozvoji jejich informační gramotnosti. Součástí semináře byla praktická ukázka práce s dětmi z MŠ Březinova 113 a sdílení zkušeností účastnic se vzděláváním dětí  v MŠ s podporou informačních a komunikačních technologií. Učitelky během semináře používaly v rámci grantu vytvořenou metodickou příručku.  Z vyhodnocení evaluačních dotazníků vyplynul velký přínos pro všechny účastníky.