Omezení v přípravném týdnu

Vzhledem k nedokončeným stavebním pracím v areálu MŠ Seifertova a MŠ Jeslenka,
nebude možné zajistit v budovách škol prázdninový provoz během přípravného týdne.

Přihlášené děti budou umístěny na náhradních pracovištích:
Děti z MŠ Seifertova v MŠ U Dlouhé stěny,
z MŠ Jeslenka v MŠ Dvořákova.

Provoz bude zahájen od 2. 9. 2019.

Volná pracovní místa v MŠ Mozaika:

Školník  na MŠ Březinova 113 a 114 – dlouhodobý zástup, 5 hodin denně
Školník na MŠ U Dlouhé stěny – 3 hodiny denně
Školník na MŠ Hálkova Helenín – na DPP

Další informace u personalistky.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy
v měsících červenci a srpnu 2019 takto:

                        1.7. – 31.7.   MŠ Erbenova 37
                                              MŠ U Dl. stěny 50                                                                                                 

                       1. 8. – 23.8.  MŠ Mahenova 3
                                               MŠ Fibichova 20

                      26. 8. – 30. 8.  všechny MŠ v provozu

Pracoviště Seifertova 4a Jeslenka bude v červenci uzavřeno. V srpnu budou děti v provozu MŠ Fibichova, (plánované výkopové práce v areálu).

Umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin se vyřizuje na pracovišti MŠ Mozaika, které dítě navštěvuje –  do 7. června 2019.
Zde obdržíte přihlášku, podklady k zaplacení stravného, školného a všechny ostatní informace.

 

Rozdělení dětí na prázdninový provoz:

 

Na dny 26. 8. – 30. 8. je třeba děti také přihlásit.

Dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po odevzdání přihlášky na prázdninový provoz MŠ Mozaika a zaplacení školného a stravného.

Školné i stravné musí být zaplaceno do 7. června 2019.
Stravné (záloha):
kategorie 3-6 let:        do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    340,- Kč
                                         nad 10 dnů                                          750,- Kč

kategorie 7-10 let:      do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    370,- Kč
                                        nad 10 dnů v                                       820,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata během omezeného provozu 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2019 se úplata snižuje na nulu.
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2019 se úplata snižuje na nulu.

Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je prázdninový provoz.
První den je možné si stravu vyzvednout. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2019.

Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na  prázdninový provoz  se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

V Jihlavě, dne 16. dubna 2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MOZAIKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ZÁPIS DĚTÍ

   školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení jsou k nahlédnutí zde: Výsledky zápis 19 web

Užitečné informace pro rodiče k zápisu

 1.  K zápisu přijde rodič/zákonný zástupce – žadatel s dítětem a vyplněnou žádostí na preferovanou školku Mozaiky.
 2. Nezapomeňte si potřebné dokumenty (potvrzení  od lékaře, prokázání trvalého pobytu dítěte, rodný list dítěte).
 3. Nezáleží na pořadí kdy  a který den se dostavíte k zápisu.
 4. Na preferované pracoviště školky není nárok, místa budou obsazovaná podle kritérií do kapacity volných míst pracoviště.
 5. Pokud bude v rámci zápisu přijatý podle kritérií sourozenec dítěte, které již do MŠ Mozaika dochází a bude docházet ještě i od září 2019, tak budou sourozenci umisťováni  spolu (s výjimkou pracoviště Jeslenka – nejmladší dvouleté děti) 
 6. Dietní stravování s omezením lepku poskytuje pouze MŠ „Duběnka“, Březinova 113. Jiné diety se ve všech školkách Mozaiky neposkytují. 
 7. Všechny další důležité okolnosti ohledně  přijímání dítěte je třeba prokazatelně doložit již u zápisu.

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po  dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 takto:

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučených pracovištích Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace.

Termín a doba pro podání žádosti: zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu na preferované odloučené pracoviště:

 • 13. května 2019 v době od 15.00 hod. – 18.00 hod.
 • 14. května 2019 v době od 15.00 hod. – 17.00 hod.

 
Pracoviště Mahenova 3
Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil usnesením Rady města Jihlavy č. 273/19-RM ze dne 21. 3. 2019 pro školní rok 2019/2020 MŠ Mozaika – odloučené pracoviště Mahenova 3 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce. O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

Místo pro podání žádosti: zápis bude probíhat v odloučeném pracovišti Mahenova 3 ve shodném termínu a době.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přijetí dvouletých dětí není právně nárokové.
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

ORGANIZACE ZÁPISU A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. Zákonný zástupce všech dětí předloží potvrzení dětského lékaře – vyjádření o zdravotním stavu dítěte (formulář ke stažení na msmozaikaji.cz).
 • Zákonný zástupce si do MŠ Mozaika Jihlava podá pouze jednu žádost (formulář ke stažení na msmozaikaji.cz), kde uvede preferované pracoviště. V případě naplnění počtu volných míst k zápisu na preferovaném pracovišti bude žádost automaticky dále zpracovaná podle stanovených kritérií do naplnění počtu volných míst k zápisu na jiných pracovištích. Pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ je vzhledem ke svým podmínkám určeno pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazeny zde budou nejmladší přijaté děti v rámci celé MŠ Mozaika.  Děti budou do všech pracovišť (kromě pracoviště Mahenova 3) přijímány podle stejných kritérií k přijetí. Do pracoviště Mahenova budou nejprve přijaty děti podle kritérií stanovených zřizovatelem a následně podle kritérií stanovených ředitelkou školy v rámci celé MŠ Mozaika.
 • V MŠ Dvořákova 11 je zřízena třída pro děti s vadami řeči, rodiče mohou v žádosti uvést požadavek zařazení do této třídy. Informace podá Bc. Monika Nikodýmová, zástupkyně ředitelky, tel. 603 192 668.
 • MŠ Březinova 113 „Duběnka“ poskytuje dietní stravování s omezením lepku. Dietní stravování je třeba potvrdit dětským lékařem. Ostatní pracoviště dietní stravování nezajišťují.
 • Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu (přijaté děti) s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOZAIKA JIHLAVA, Březinova 114, příspěvková organizace
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy ve smyslu § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2016.
   
 2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2017. 
 3. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizace.

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  – pracoviště Mahenova 3
pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mahenova 3 stanovená usnesením Rady města Jihlavy č. 273/19-RM ze dne 21. 3. 2019 pro školní rok 2019/2020:

 • Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce.

Do výše nenaplněných kapacit dětmi zaměstnanců zřizovatele, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina budou děti přijímány do mateřské školy dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, stanovených ředitelkou školy.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.

 Jihlavě, dne 12. dubna 2019                                        Mgr. Jarmila Bučková, ředitelka školy

 

DOKUMENTY K ZÁPISU:
ŽÁDOST o přijetí MŠ 19-20
Potvrzení lékaře – přijetí do MŠ 19-20

Nabídku jednotlivých školek pro školní rok 2019 – 20120 naleznete zde: Nabídka školek 2019-2020

Další informace zde budou průběžně aktualizovány.

 

INFORMACE PRO RODIČE –  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání předškolního dítěte se doručuje ředitelce mateřské školy.
Formulář je ke stažení: Oznámení o ind. vzděl -formulář

Oznámení je možné doručit společně s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání u zápisu, nejpozději však tři měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte (do konce května 2019).

(Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Informace o ověření očekávaných výstupů
Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

Termín ověření: 20. listopadu 2019, náhradní termín 4. prosince 2019 (viz Školní řád).
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Průběh a forma ověřování očekávaných výstupů

 • Rozhovor zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště kde je dítě zapsáno se zákonným zástupcem a dítětem
 • Pozorování dítěte při hře ve třídě (hry, kresba, stříhání, vyplňování pracovních listů).

Zákonným zástupcům, kteří vzdělávají své dítě individuálně, doporučujeme, aby si založili portfolio, jak s dítětem doma pracují.

Portfolio může obsahovat například: Kresby dítěte, pracovní listy, fotografie aktivit a výrobků dítěte, seznam literatury, s kterou doma pracují, seznam říkadel a písniček, které dítě zná, fotografie z akcí (návštěva divadla, výlety).
Ředitelka školy při zjištění nedostatků může rodičům doporučit další podporu (např. návštěvu logopeda).

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (co mají děti zvládnout, než půjdou do školy)

 • Koordinovat pohyb (napodobit pohyb, sladit pohyb s rytmem, zpěvem)
 • Rozlišovat tvary, barvy, zvuky
 • Zacházet s nůžkami, modelovací hmotou, papírem, barvou, tužkami
 • Zvládat sebeobsluhu (oblékání, obouvání, zapínání)
 • Mít povědomí o lidském těle (rozlišovat co prospívá a škodí zdraví)
 • Pojmenovat věci (vyjadřovat se samostatně, ve větách, vést rozhovor)
 • Reprodukovati říkanky, písničky, pohádky, popisovat situace
 • Rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech
 • Poznávat některá písmena a čísla (poznat napsané své jméno)
 • Soustředit se na činnost a udržet pozornost
 • Postupovat podle pokynů
 • Chápat základních matematické pojmy (porovnávat, třídit, chápat číselnou řadu 1 až 10, poznat více, méně, stejně….)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, pod, za…)
 • Chápat časové pojmy (dnes, včera, ráno, rok, roční období…)
 • Uplatnit fantazii a představivost v činnostech (konstruktivní stavebnice, výtvarné a pracovní činnosti)
 • Zvládat návyky společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se)
 • Navazovat kontakt s dospělým, vzájemnou spolupráci
 • Začlenit se mezi vrstevníky (domluvit se na společném řešení, dodržet pravidla)
 • Šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • Mít povědomí o místě, kde dítě žije, o životním prostřední, o přírodě a světě lidí.

Doporučená literatura pro rodiče:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani
Konkretizované očekávané výstupy RVP PV http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
Školní vzdělávací program (k nahlédnutí v MŠ)

Literatura pro předškolní děti
MAXI kniha pro předškoláky: Iva Nováková, PIEROT, 2016
Malá škola pro předškoláky – Počítání do deseti: Iva Nováková, PIEROT, 2016
Mezi námi předškoláky, pro děti od 5 do 7 let: Jiřina Bednářová, EDIKA
Co má umět předškolák: Martina Drijverová, Marie Tichá, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2015
Encyklopedie předškoláka – Všechno, co musím vědět, než půjdu do školy, SVOJTKA&CO, 2013
Grafomotorická cvičení pro předškoláky:Lenka Košková, EDIKA, 2017
Velká kniha předškoláka – jak připravit dítě k zápisu do školy: Jiří Nevěčný, RUBICO, 2010
Hádanky pro předškoláky od 5- 6 let, SVOJTKA, 2006
Neobyčejný rok předškoláka: Markéta Mlčochová, PORTÁL, 2012
Předškoláci ve školce: Kateřina Laubertová,  Martina Miosgová, PORTÁL, 2009
Dovádivé básničky pro kluky a holčičky: Romana Suchá, PORTÁL, 2010
Malovaný svět – Básničky pro děti: Jiří Žáček, GRADA, 2016
Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky FRAGMENT, 2017

 

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Blahopřejeme pracovišti Hálkova – Jeřabinka k vynikajícímu úspěchu!

Studánka v Antonínově Dole slavila 35. výročí od svého založení

26. září 2018 oslavila Studánka v A. Dole své narozeniny společnou akcí pod názvem„Pohádková zahrada“.
Pro rodiče s dětmi byly v prostorách školní zahrady připraveny stanoviště s pohádkovými bytostmi, které pro ně měly připravené pohádkové úkoly. Děti se setkaly s Večerníčkem, Červenou Karkulkou, vodníkem, čarodějnicí, Patem a Matem
a dalšími kamarády. Za splněné úkoly si odnesly upomínkové balíčky, diplomy a také krásné zážitky ze společného odpoledne. Pro kolektiv MŠ v Antonínově Dole byl největší odměnou úsměv na tváři nejen u dětí, ale také rodičů.
 
Společně jsme popřáli školce mnoho dalších let a spokojené děti, rodiče, učitelky a ostatní přátelé Studánky.

Den s knihovnou

MŠ Mozaika Jihlava spolupracuje s Městskou knihovnou v Jihlavě.
Dne 14. 3. 2018 se uskutečnil projekt „Den s knihovnou“, který zahrnoval několik aktivit:

 1. Dopoledne bylo předáno ocenění pro NEJ čtenáře 2018– nejlepší čtenářskou třídou se stala MŠ Fibichova.
 2. Na všech pracovištích MŠ Mozaiky probíhal „Den s poezií a prózou Jiřího Žáčka“. Děti si hrály na knihovnu, prohlížely si knihy, ilustrace, zpívaly písně s texty J. Žáčka, kreslily obrázky k textům pana spisovatele, skládaly obrázkové kostky, související s textem, učily se nové básničky, hrály pohybové hry, divadlo, vyzkoušely si profesi spisovatele a také se něco málo dozvěděly o p. Žáčkovi.
 3. V odpoledních hodinách proběhla na MŠ Mahenova beseda pro rodiče a prarodiče – pod názvem „S knížkou kamarádím už od mateřské školky“. V první části setkání proběhla ukázka programu dětského oddělení knihovny pro děti  z MŠ „Umíme se slušně chovat“ do které byly zapojeny děti z MŠ Mahenova. Druhá část byla věnována přednášce pro rodiče a prarodiče, kdy paní Ludmila Hronová, pohovořila o důležitosti a nezastupitelnosti čtení knih dětem předškolního věku vzhledem k jejich dalšímu rozvoji. Informovala účastníky o historii městské knihovny a o spolupráci s mateřskými školami. Rodiče měli možnost si prohlédnout doporučené knihy a časopisy vhodné pro předškolní věk a byli seznámeni s nabídkou služeb dětského oddělení pro děti a rodiče.

Pozvánka na výstavu k výročí založení MŠ Mozaika Jihlava

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2017 budou vydávat zástupkyně ředitelky v jednotlivých školkách.

Výskyt parotitidy (příušnic) – informace KHS Jihlava

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení:
Prevence onemocnění (příušnice)
     1. dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
  • otužování
  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
  • kvalitní a dostatečný spánek
 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod
 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

prosinec 2017

Radka Štěpánková
vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě KHS kraje Vysočina
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
www.khsjih.cz