Informace k platbě školného

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč.

Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena.

Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ.

(Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ Jeslenka a Péči o děti od 1 do 2 let mají pokyny ohledně platby na webových stránkách tohoto pracoviště).

Informace pro rodiče

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude na pracovištích MŠ Mozaika od 1.3. přerušený provoz k zajištění péče o děti.

Pracoviště Erbenova 37 Jihlava bude na základě krizového opatření zajišťovat nezbytnou péči o děti,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanců zařízení školního stravování, zaměstnanců podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty.

Z důvodu technického zajištění provozu musí rodič vyplněnou a potvrzenou přihlášku od zaměstnavatele dodat předem! (Přihláška k péči – ke stažení )

Informace k distanční výuce pro předškoláky najdete na webových stránkách pracovišť.

Ošetřovné – Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Webové stránky MŠ Mozaika i jednotlivých pracovišť budou průběžně aktualizovány.

Pro informovanost sledujte prosím aktualizaci webových stránek.

Informace – ošetřovné

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  • Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost……viz další odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Zápis dětí do MŠ Mozaika

Zápis dětí do MŠ Mozaika je předběžně plánovaný na 10 -11.5.2021.

Upřesnění informaci (na základě vládních nařízení) a další podrobné informace týkající se zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021 -2022 budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Mozaika nejdéle měsíc před zápisem.