Školné a stravné na měsíc duben

Vážení rodiče,

vzhledem k vládou přijatým opatřením ohledně prevence šíření koronaviru a následnému uzavření škol, nebude MŠ Mozaika Jihlava v měsíci dubnu účtovat částky, které se týkají úplaty za předškolní vzdělávání a stravování dětí.

Rozhodnutí města ohledně provozu v souvislosti se situací vyplývající ze šíření nákazy koronavirem

Rada města rozhodla, že od pondělí 23. 3. 2020 bude provoz pouze na MŠ Erbenova.

Dle  usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 dochází k rozšíření okruhu profesí, na něž se vztahuje zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve školách a školských zařízeních určených hejtmanem Kraje Vysočina.

Stále platí, že školka je pouze pro děti rodičů záchranných složek (tzn. zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví) a lékárníky.
Dle usnesení se péče nově vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou :
–          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb
–          zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce .

Rodiče budou o zařazení dítěte žádat na základě zaměstnavatelem potvrzené ,,Přihlášky k poskytování péče podle usnesení vlády č. 89/2020 ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření v souvislosti s usnesením vlády č. 124/2020 Sb. ze dne 23. března 2020 č. 276″, kterou předloží na pracovišti, kam bude dítě zařazeno.
Tuto přihlášku je možné stáhnout zde: Přihláškav2sociální.

Pro přihlašování dětí se použije stejný postup jako doposud. Platná je i předchozí verze přihlášky.

Počet otevřených mateřských škol budeme aktuálně upřesňovat.

Kontakt na školu naleznete v rubrice KONTAKTY. Doporučujeme minimalizovat osobní návštěvy v případě, že budete oznamovat nepřítomnost dítěte a raději ke kontaktu se školkou využít telefon nebo e-mail.

Rodiče prosíme, aby posílali žádost o vystavení potvrzení OČR zástupkyni jejich školy na email školky, aby bylo zamezeno osobnímu kontaktu. Zástupkyně školy jim potvrzený formulář zašle také elektronicky. 

 

Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021

V průběhu měsíce dubna sledujte na těchto stránkách aktuální informace
k průběhu zápisu.

Dokumenty k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde: 
ŽÁDOST o přijetí MŠ 20-21               Potvrzení lékaře – přijetí do MŠ 20-21

Vzhledem k současné situaci, neproběhnou plánované ,,Dny otevřených dveří“ na jednotlivých pracovištích Mozaiky. O školkách se můžete dozvědět více z jejich webových stránek.

 

Zápisy dětí budou probíhat na odloučených pracovištích MŠ Mozaika Jihlava ve dnech:

Pondělí 11.5.2020 – od 15,00 do 18,00 hod
Úterý 12.5.2020 – od 15,00 do 17,00 hod.

Mateřskou školu Mozaika Jihlava tvoří 17 samostatných odloučených pracovišť, umístěných v různých lokalitách města Jihlavy. Jednotlivá pracoviště si podle svých místních podmínek zachovávají svoji specifickou profilaci a autonomii (např. nabídka logopedické třídy, dietní stravování atd) Jsou to jednotlivé „kamínky Mozaiky“, které spolu profesně spolupracují. Informace o jednotlivých pracovištích lze získat na webových stránkách MŠ Mozaika Jihlava.

Všechna pracoviště podporují celkový rozvoj osobnosti dětí, jejich zdravý růst a připravují je na zdárný vstup do ZŠ. Využívají moderní výukové metody a pomůcky. 

Pracoviště Seifertova 4a (Jeslenka) je určena pro vzdělávání dětí od dvou do tří let a je zde jedno oddělení péče o děti ve věku od jednoho do dvou let.

Aktuální dokumenty k zápisu budou ke stažení na těchto stránkách měsíc před zápisem.

 

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT – CZ, BIG AT – CZ 5

MŠ MOZAIKA Jihlava, pracoviště U Dlouhé stěny, Jarní a Erbenova, se v letech 2016 -2019 zúčastnila přeshraničního projektu BIG.

Jednou týdně po dobu tří let do školek docházela kvalifikovaná lektorka, která prostřednictvím her, písní, za použití maňáska a další zábavnou formou seznamovala děti s německým jazykem. Lektorka a třídní učitelky docílily toho, že se jazyk našich sousedů stal pro děti běžnou součástí života a získaly k němu pozitivní vztah, což bylo hlavním záměrem projektu BIG. Přínosem mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností a metodických materiálů mezi učiteli a nová přátelství mezi dětmi přeshraničních mateřských škol.

Od února 2020 zahájí MŠ MOZAIKA na zmíněných třech pracovištích navazující projekt EduSTEM, který je zaměřený na prohlubování znalostí NJ prostřednictvím badatelských činností dětí v MŠ.

Projekt mimo jiné přinese navázání nových partnerství mezi MŠ, stáže a exkurze pro děti, v případě MŠ U Dlouhé stěny pokračování v již tříletém úspěšném partnerství s Kindergarten v rakouském Langau.

Cílem nového projektu je dosáhnout rozvíjení komunikace v cizím jazyce a podpořit u předškolních dětí zájem o přírodovědné a technické obory.

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Některé školy MŠ Mozaika Jihlava jsou součástí projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR .

Česká obec sokolská vydala manuál na celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost. V měsíci září připravila pro děti úvodní workshop pod názvem Cesta kolem světa za 80 minut, který otestoval obratnost, vytrvalost a odvahu předškolních dětí.
Za MŠ Mozaika Jihlava se pohybových aktivit účastnily děti z  MŠ Antonínův Důl, MŠ Erbenova,
MŠ Fibichova, MŠ Resslova a MŠ Tylova. 

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Blahopřejeme pracovišti Hálkova – Jeřabinka k vynikajícímu úspěchu!

Studánka v Antonínově Dole slavila 35. výročí od svého založení

26. září 2018 oslavila Studánka v A. Dole své narozeniny společnou akcí pod názvem„Pohádková zahrada“.
Pro rodiče s dětmi byly v prostorách školní zahrady připraveny stanoviště s pohádkovými bytostmi, které pro ně měly připravené pohádkové úkoly. Děti se setkaly s Večerníčkem, Červenou Karkulkou, vodníkem, čarodějnicí, Patem a Matem
a dalšími kamarády. Za splněné úkoly si odnesly upomínkové balíčky, diplomy a také krásné zážitky ze společného odpoledne. Pro kolektiv MŠ v Antonínově Dole byl největší odměnou úsměv na tváři nejen u dětí, ale také rodičů.
 
Společně jsme popřáli školce mnoho dalších let a spokojené děti, rodiče, učitelky a ostatní přátelé Studánky.

Den s knihovnou

MŠ Mozaika Jihlava spolupracuje s Městskou knihovnou v Jihlavě.
Dne 14. 3. 2018 se uskutečnil projekt „Den s knihovnou“, který zahrnoval několik aktivit:

 1. Dopoledne bylo předáno ocenění pro NEJ čtenáře 2018– nejlepší čtenářskou třídou se stala MŠ Fibichova.
 2. Na všech pracovištích MŠ Mozaiky probíhal „Den s poezií a prózou Jiřího Žáčka“. Děti si hrály na knihovnu, prohlížely si knihy, ilustrace, zpívaly písně s texty J. Žáčka, kreslily obrázky k textům pana spisovatele, skládaly obrázkové kostky, související s textem, učily se nové básničky, hrály pohybové hry, divadlo, vyzkoušely si profesi spisovatele a také se něco málo dozvěděly o p. Žáčkovi.
 3. V odpoledních hodinách proběhla na MŠ Mahenova beseda pro rodiče a prarodiče – pod názvem „S knížkou kamarádím už od mateřské školky“. V první části setkání proběhla ukázka programu dětského oddělení knihovny pro děti  z MŠ „Umíme se slušně chovat“ do které byly zapojeny děti z MŠ Mahenova. Druhá část byla věnována přednášce pro rodiče a prarodiče, kdy paní Ludmila Hronová, pohovořila o důležitosti a nezastupitelnosti čtení knih dětem předškolního věku vzhledem k jejich dalšímu rozvoji. Informovala účastníky o historii městské knihovny a o spolupráci s mateřskými školami. Rodiče měli možnost si prohlédnout doporučené knihy a časopisy vhodné pro předškolní věk a byli seznámeni s nabídkou služeb dětského oddělení pro děti a rodiče.

Výskyt parotitidy (příušnic) – informace KHS Jihlava

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení:
Prevence onemocnění (příušnice)
     1. dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
  • otužování
  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
  • kvalitní a dostatečný spánek
 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod
 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

prosinec 2017

Radka Štěpánková
vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě KHS kraje Vysočina
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
www.khsjih.cz

MŠ U Dlouhé stěny – návrat do budovy po požáru

Oprava po zářijovém požáru je zkolaudovaná a  po vánočních prázdninách se všechny děti mohou vrátit do svých tříd.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost a vstřícnost, ředitelům ze základní školy TGM a Kollárova za poskytnutí prostor a umožnění stravování našich dětí, stavební firmě za rychlou a kvalitní opravu.
Děkujeme všem pedagogům i provozním zaměstnancům za práci ve stížených podmínkách a pomoc při úklidu a stěhování .
Poděkování patří i zřizovateli za poskytnutí finančních prostředků a organizaci oprav. (JB)